افق روشن
www.ofros.com

گزارش گردهمایی اعتراضی ۲۶ ژوئن در پاریس


اتحادبین المللی - همبستگی سوسیالیستی                                                                      چهارشنبه ٧ تیر ١٣٩١

 

گزارش گردهمایی اعتراضی ۲۶ ژوئن در پاریس

بدنبال فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران،جمعیت کردهای مقیم فرانسه،همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-پاریس واتحادبین الملل حمایت از کارگران درایران،دهها فعال کارگری،اجتماعی وسیاسی عصرسه شنبه ۲۶ژوئن درمیدان تروکادروی پاریس(صحن حقوق بشر)گردهم آمدندواعتراض .نفرتشان را نسبت به رژیم اسلامی ایران وسیاست های سرکوبگرانه وضدانسانیش بنمایش گذاشتند.
حضور فعالین کارگری وسیاسی فرانسوی، ترک، سوری، لبنانی، سودانی و... ازویژه گی این تجمع اعتراضی بود.این همبستگی جهانی با فعالین کارگری،اجتماعی وسیاسی ایران شوری دربین حاضرین ایجادکرده بود وشعارزنده باد همبستگی جهانی بارها ازطرف سخنرانان وبرگزارکنندگان این گردهمایی سرداده شد.
برگزارکنندگان درآغازگزارش کوتاهی ازاعدام های اخیرجمهوری اسلامی ایران ازجمله اعدام چهارنفردرخوزستان، سرکوب فعالین کارگری، دانشجویی وتمامی فعالین اجتماعی طی ماههای اخیر، کارگران وفعالین کارگری زندانی وحمله اخیربه مجمع عمومی کمیته هماهنگی کمک برای ایجادتشکل های کارگری درایران وبازداشت فعالین کارگری درکرج وآخرین وضعیتشان درزندان کرج ورشت دادند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی علیه اعدام ها درایران،علیه اذیت وآزارودستگیری وزندانی کردن فعالین کارگری،دانشجویی،زنان و....ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی حمایتشان را از قطع اعدام ها،آزادی تمامی زندانیان سیاسی،آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی فعالین کارگری واجتماعی منجمله فعالین کارگری بازداشت شده درکرج را اعلام داشتند.
شعارسرنگون باد جمهوری اسلامی ایران نیزبارها ازطرف اجتماع کنندگان داده شد.
ازکلکتیو سندیکاهای فرانسوی حمایت کننده ازجنبش کارگری ایران نمایندگان سندیکاهای ث.اف.د.ت، ث.ژ.ت وسولیدردراین گردهمایی شرکت داشتند ونمایندگان دوسندیکای اف.اس.یوواونساضمن اعلام همراهی وهمدلی با اجتماع کنندگان خبردادندکه امکان حضورندارند.
فیلیپ روو یکی از مسئولین بخش بین الملل سندیکای ث.اف.د.ت ازجمله سخنرانان این گردهمایی بود.وی درسخنانش ازجمله گفت:
ما سندیکاهای فرانسوی نسبت به فعالین کارگری وسندیکایی درایران حساس هستیم واین حساسیت ما ازسرکوب بی سابقه ای که ازطرف رژیم ایران اعمال می شودنشئت می گیرد.
وی همچنین اظهارامیدواری کردکه همراه با دیگرسندیکاهای فرانسوی بتوانندعملا ازفعالین کارگری وسندیکایی درراه ایجادتشکل های مستقلشان حمایت نمایند. آلن بارون ازسندیکای سولیدرازدیگرسخنرانان بود که طی سخنانی کوتاهی کارنامه کلکتیوسندیکاهای فرانسوی درحمایت از کارگران درایران از بدوتشکیل تا به امروز,ازجمله برگزاری آکسیون های اعتراضی درژنوهمزمان با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کارامسال وسال گذشته وبرپایی شب همبستگی با کارگران ایران درماه مارس سال جاری و...را به سمع حاضرین رساندودرپایان اظهارامیدواری کردکه این همبستگی جهانی ادامه دارباشد.
پس از این پیام ممدو دیوف دبیرکنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال توسط یکی ازبرگزارکنندگان قرائت شد.
دراین پیام ممدو دیوف همبستگی خود وکنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال را با فعالین کارگری ایران اعلام داشت.
گردهمایی با نطق کوتاه ،سلامه کیوله مارکسیست وزندانی سیاسی سوری که اخیرا اززندان رژیم سوریه رهایی یافته است، ادامه یافت.
آقای سلامه ضمن حمایت از مبارزات کارگران ایران درراستای احقاق حقوقشان افزود:بایدبین جنبش های کشورهای مختلف منطقه همبستگی برقرارشودوهمبستگی رالازمه پیروزی درآینده دانست. وی ضمن یادآوری این امر که هیچ توهمی نسبت به رژیم های دیکتاتوری نباید داشت اظهار امیدواری کردکه درآینده نزدیک ، شاهد بهارواقعی جنبش کارگری وانقلابی درمنطقه خاورمیانه باشیم.
مصطفی از حزب کمونیست لبنان نیزبا ایرادسخنانی با دفاع ازمبارزات کارگران ایران همبستگی جهانیش را نشان داد.
مهری زندازفعالین زنان آخرین سخنران این گردهمایی بودکه گزارش کوتاهی از وضعیت زنان در ایران داد . وی ازمحرومیت فردی واجتماعی زنان ایران ، ازتبعیض جنسیتی که درمورد آنان روا می شود ، فشارهائی که به آنان وارد میآید وچگونگی اذیت آزاروسرکوب مستمرشان توسط رژیم ایران سخن گفت .
همزمان با برگزاری این گردهمایی اعتراضی،درضلع دیگرمیدان تروکادرو تجمع اعتراضی دیگری علیه رژیم ترکیه و برای آزادی دانشجویان زندانی درترکیه جریان داشت.دراین تجمع که ازطرف فعالین سیاسی ترکیه ودانشجویان فرانسوی سازمان داده شده بوددههافعال دانشجویی وسیاسی ترک وفرانسوی شرکت داشتند.قبل از راهپیمایی این تجمع کنندگان بطرف سفارت ترکیه،هیئتی از طرفشان درگردهمایی اعتراضی ما حضوربهم رسانیدن وباپخش تراکت وگفتگوبا برگزارکنندگان گردهمایی ضمن اطلاع رسانی ازاهداف تجمع وراهپیماییشان ،بامبارزات کارگران،دانشجویان وفعالین اجتماعی وسیاسی درایران ابرازهمبستگی کردند.برگزارکنندگان گردهمایی هم ضمن سپاسگزاری ازخواسته انهامبنی برآزادی دانشجویان زندانی درترکیه حمایت کرده ورژیم ترکیه را محکوم کردند.
گزارش خبری این گردهمایی از طرف رادیوندا، رادیوبین المللی فرانسه،رادیوفردا(بخش صبحانه با خبر)،تلویزیون تیشک وتلویزیون صدای آمریکا پخش شد. پیوندها:

گزارش راديو ندا از گردهمائی اعتراضی ايرانيان در پاريس در گفتگو با عليرضا نوائی، بهروز فراهانی و عزيز ماملی اینجا کلیک کنید.

- رادیوبین المللی فرانسه: اینجا کلیک کنید.

- رادیوفردا: صبحانه با خبربخش دوم - چهارشنبه ۲۷ ژوئن اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

اتحادبین المللی درحمایت ازکارگران درایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

۲۷ ژوئن ۲۰۱۲