افق روشن
www.ofros.com

تشکیل " کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه " در فرانسه


اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی                                                            جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠

بدنبال سالها تلاش و کوشش مدافعان جنبش کارگری ایران در فرانسه و به کوشش دو سندیکای س.ژ.ت و همبستگی "سود" ، در روز ٢٠ آوریل ٢٠١١ جلسه ای در مقر سندیکای س.اف.د.ت و با شرکت ۵ سندیکای س.ژ.ت، همبستگی ، س.اف.د.ت ، اونسا و اف، اس.او و نیز نمایندکان دو نهاد کارگری فعال در پاریس : "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس " و "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس " تشکیل شد. شرکت کنندگان در جوی صمیمانه به تبادل نظر در باره وضعیت جنبش کارگری در منطقه و خیزشهای انقلابی در جهان عرب بویژه تونس و مصر پرداخته و سپس به روی مسا ئل خاص جنبش کارگری و سرکوب بیسابقه فعالین جنبش کارگری در ایران متمرکز شدند.
حاظرین در جلسه پس از نزدیک به ٣ ساعت گفتگوی خلاق و رفیقانه به این نتیجه رسیدند که به منظور هماهنگ کردن مبارزات اتحادیه های فرانسه ، هریک با حفظ موضع و نگرش ویزه خود ، در رابطه با جنبشهای کارگران این منطقه ، کلکتیوهای موجود در حمایت از مبارزات تونس و مصر را به یکدیگر پیوند زده و جنبش کارگری ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را نیز در ارتباط مستقیم با یکدیگر در آورند. بدین ترتیب از خرده کاری و دوباره کاری جلوگیری شده و این کلکتیو جدید قادر خواهد شد تا بسته به وضعیت و ضرورت هر مقطع جنبشهای کارگری این کشورها اقدامات متحدانه ای را با فعالین هر یک از این جنبشها در داخل و خارج به پیش برند . بدین ترتیب برای اولین بار در فرانسه اکثریت اتحادیه های موجود بر سر یک حمایت فراگیر از جنبشهای کارگری کشورهای مغرب و خاورمیانه تصمیم به اتحاد عمل پایدار و درازمدت در چهارچوب یک کلکتیو چند ملیتی گرفتند. بدین ترتیب جنبش کارگری ایران از این به بعد از حمایت فعال و یکپارجه اصلی ترین سندیکاهای جنبش کارگری فرانسه بر خوردار خواهند شد امری که تا کنون ، بدلیل روابط تاریخی فرانسه و مستعمرات سابق آن ، محدود به کشورهای شمال آفریقا میشد .
این کلکتیو در اولین اقدام سمبلیک خویش اعلامیه ای به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه در حمایت از کارگران ایران منتشر کرد که به ضمیمه این گزارش موجود است.
در همان حال به منظور اعتراض به حضور نمایندگان قلابی کارگران ایران در اجلاس ژوئن سازمان بین المللی کار در ژنو از همه مدافعان جنبش مردمی و کارگری ایران دعوت میکند تا در تظاهراتی که به این مناسبت به ابتکار این کلکتیو در برابر مقر آی.ال.او در ژنو در روز ٩ ژوئن برگزار میشود شرکت کنند. در این گردهمائی اعتراضی نمایندگان این سندیکاها در دفاع از همطبقه ایهای ایرانی خود و بر علیه سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و اعتراض ایرانیان و یاران حاضر در ژنو را در صحن کنفرانس منعکس خواهند کرد. ما از همه هموطنان آزاده گروههای مدافع جنبش کارگری و توده ای در ایران دعوت میکنیم تا به این فراخوان پاسخ داده و با بسیج همه جانبه در تظاهرات ٩ ژوئن در ژنو شرکت کنیم .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

٢٨ آوریل ٢٠١١

از آزادیهای سندیکائی در ایران دفاع کنیم!

اول ماه مه ٢٠١١

       

اول ماه مه ، روز همبستگی بین المللی جهان کار،که در سراسر جهان جشن گرفته میشود، نزدیک است. امسال موج رهائیبخش قیامهای مردم کشورهای عرب دیکتاتوریها را به لرزه درآورده، پیام امید بخشی از آزادی، دمکراسی و پیشرفت اجتماعی را با خود به ارمغان می آورد. اما در ایران، براساس گزارشهای عفو بین الملل، موجی بیسابقه از سرکوب بر سر مردم ایران فرود آمده که بویزه فعالین جنبش اتحادیه ای ایران را هدف گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ، علیرغم امضای مقاوله نامه های شماره ٨٧ و ٩٨ " سازمان بین المللی کار" اول ماه مه را نه بعنوان روز تعطیل به حساب آورده و نه جشن گرفتن آن را تحمل میکند. فراتر از آن دولت ایران حقوق ابتدائی کارگران و حقوق بگیران ایرانی را که توسط این مقاوله نامه شمرده و حفاظت میشوند ، رعایت نمیکند. حقوقها به موقع پرداخت نمیشوند، امنیت شغلی وجود نداشته و کار ناپایدار و موقتی قاعده اشتغال است. حق کارگران و حقوق بگیران در ایجاد نهادهای کارگری مستقل و انتخاب نمایندگان خود رعایت نمیشود. ما به مناسبت جشن اول ماه مه به مبارزان جنبش اتحادیه ای ایران که به دلیل برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران به زندان افتادند ادای احترام میکنیم . ما خود را در نبرد کارگران و حقوق بگیران ایرانی شریک دانسته و بدون هیچ درنگی از مبارزه انان در جهت کسب حقوق برسمیت شناخته شده آنان و بویژه حقوق و آزادیهای اتحادیه ای آنان دفاع میکنیم. ما با شدت تمام آزار و اذیت و به زندان افکندن مبارزین جنبشهای اجتماعی در ایران را محکوم میکنیم. در حال حاضر چندین تن از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، گروهی از اعضای اتحادیه معلمان و دیگر اتحادیه ها در زندان بسر میبرند. یکی دیگر از معلمان ، آقای عبدارضا قنبری، به علت شرکت در مبارزات ضد دولتی در دسامبر ٢٠٠٩ به مرگ محکوم شده است.
ما خواهان آزادی بی قیدوشرط همه کارگران و دیگر مبارزان جنبشهای اجتماعی هستیم که خودسرانه اخراج، دستگیر و زندانی شده اند.
ما اعلام می کنیم که کارگران ایران تنها نیستند ، بخش سازمان یافته جهان کار در فرانسه و سایر کشورها در کنار آنان ایستاده است.

زنده باد اول ماه مه!

زنده باد همبستگی بین المللی!

"کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه"

س.اف.د.ت
س.ژ.ت
اف.اس.او
همبستگی " سود"
اونسا

ترجمه و تکثیر از:

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس