افق روشن
www.ofros.com

مراسم بزرگداشت افشین اسالو در کپنهاک برگزار شد


اتحاد بین المللی - کمیته دفاع                                                                             یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۹٢

روز شنبه ٦ ژوئیه ٢٠١٣ ، ١۵ تیر ١٣٩٢ در محل اتحادیه کارگران ساختمانی کپنهاک مراسم بزرگداشت افشین اسانلو برگزار شد. مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد افشین اسانلو و همه جان باخته گان راه ازادی و رهایی طبقه کارگر و با پخش سرود انترناسیونال شروع شد. سپس رفیق علی آزاد از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی- دانمارک و مجری برنامه با شرح حالی از افشین اسانلو و چگونگی شکنجه های جسمی و روحی که بر او وارد شد و چگونگی مرگ او در زندان و فشارهایی که بر زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میرود، برنامه را پی گرفت. پس از او آقای منصور اسانلو از طریق تلفن برای شرکت کنندگان از زندگی و دستگیری و شکنجه و مرگ افشین اسانلو و فشارها و توطئه هایی که رژیم اسلامی برای مرعوب کردن خانواده آنها و دیگر زندانیان و فعالین کارگری انجام میداد برای حاضرین سخن گفت و از همه خواست تا توان خود را برای ازادی رضا شهابی و دیگر زندانیان به کار ببندند. در ادامه برنامه محمود قزوینی از طرف اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران به علل این سرکوبگریها و تاریخ آن پرداخت. او در صحبتهای خود علت این سرکوبها را وحشت جمهوری اسلامی از دستیابی کارگران به تشکل مستقل و مبارز خود دانست. او گفت افشین اسانلو مانند ستار بهشتی و بسیاری از کارگران دیگر خواست و مطالبه ابتدایی داشتن یک تشکل را بیان میکرد. اما جمهوری اسلامی میداند دستیابی همین مطالبه ساده یعنی شروع یک مبارزه گسترده کارگری در ایران و به خطر افتادن دستگاه رژیم اسلامی، که در این موقعیت، برابر با نابودی آن است. در ادامه برنامه نامه افشین اسانلو از زندان که در آگوست ٢٠١٢ نوشته شده بود خوانده شد. در طول مراسم هم ترانه ها و شعرهایی از جان لنون و شاملو و....پخش شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران- دانمارک

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی - دانمارک

یکشنبه ٧ ژوئیه ٢٠١٣