افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات موفق آمیز در ژنو در همبستگی با کارگران ایران


اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی ـ پاریس                                                       شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٠

روز پنجشنبه نهم ژوئن ٢٠١١ ( ١٩ خرداد ١٣٩٠)، تطاهراتی در حمایت و همبستگی با کارگران ایران، به ابتکار "کلکتیو سندیکایی در حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه" (مرکب ازچهار سندیکای اصلی درفرانسه: کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه - C.G.T.؛ اتحادیه سندیکائی همبسته - SUD ؛ فدراسیون سندیکائی همبسته - F.S.U.؛ اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل - UNSA) و با همکاری دو نهاد ایرانی کارگری در فرانسه «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس» و «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ واحد پاریس»، برای پشتیبانی از آزادی های سندیکائی در ایران ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و دفتر مرکزی سازمان جهانی کار در ژنو برگزار شد.
دو سندیکای سویسی UNIA و «جامعه ژنوی فعالیت سندیکائی» CGAS و نیز سندیکای بلژیکی FTGB از فراخوان مجمع سندیکائی فرانسه پشتیبانی کرده و نمایندگان آن ها در این تظاهرات حضور داشتند. این تظاهرات ایستاده، در ساعت ١١ صبح با شرکت بیش از صد و سی شرکت کننده که از کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه ، سوئد، سوئیس و هلند به ژنو آمده بودند، آغاز شد.
در ابتدا، ژان میشل ژوبیه از مسئولان بخش بین المللی س. ژ. ت که مسئولیت اداره مراسم را به عهده داشت، به ایراد سخنرانی پرداخت و انگیزه برگزاری این تظاهرات را اعتراض به ممنوعیت سازمان یابی کارگران در ایران ، اعتراض به سرکوب و حبس فعالان کارگری سازمان یافته در ایران و دفاع از حق تشکل یابی مستقل کارگران در ایران بیان کرد. او هم چنین به اهمیت همبستگی بین المللی بین کارگران در سرتاسر جهان و منجمله با کارگران ایران اشاره کرده و ابراز داشت که برای سندیکاهای فرانسوی طبیعی است که در کنار کارگران ایرانی قرار گرفته و از خواست های آنان حمایت کنند.
سخن ران بعدی پی یر کوتاز نماینده س. ژ. ت بود که درعین حال یکی از اعضای هیئت نمایندگی این سندیکا در اجلاس سازمان جهانی کارهم بود. او سخنان خود را با یاد فرزاد کمانگر آغاز نمود. او خاطر نشان ساخت که دولت ایران در ILO بارها توسط "کمیسیون نرم ها" به خاطر نقض مقاوله نامه ها محکوم شده است. پی یر کوتاز افزود که متاسفانه رژیم ایران در همین اجلاس به عضویت شورای اداری سازمان جهانی کار تعیین شده است. وی نسبت به حضور نمایندگان قلابی کارگران ایران در صدمین کنفرانس سازمان بین المللی کار اعتراض کرد و با تأکید بر همبستگی کارگران نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در قبال کارگران اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی شد.
آلن بارون نماینده سندیکای «همبستگی - سود» به سابقه پشتیبانی سندیکای متبوع خود از کارگران ایران اشاره نمود، سرکوب کارکران در ایران را نکوهش کرده و گفت که در قبال جهانی شدن سرمایه و اتحاد سرمایه داران، طبیعی است که کارگران برای پیشبرد مبارزه مشترک، متحد و همبسته شوند. او پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران را یک وطیفه خطیر طبقاتی شمرد و در ادامه سخنان خود به مساله زندانی شدن غیرقابل قبول کارگران در ایران که حتی اجازه برگزاری مراسم ساده اول ماه مه را نیز ندارند پرداخت و عملکرد خفقان بار جمهوری اسلامی در سرکوب هر اعتراض کارگری را به شدت محکوم کرد. او همچنین از لزوم شرکت نمایندگان واقعی کارگران ایران در سازمان بین المللی کار سحن راند و مبارزه در این راه را از هدف های مجمع سندیکائی شمرد.
او که مستقیماٌ از کنگره سراسری سندیکای همبستگی سود که همزمان با تظاهرات ژنو در شهر ویلفرانش سور سون (منطقه لیون) برگزار میشد به تظاهرات آمده بود، حامل پیامی بود برای تظاهرات از سوی سندیکاهای بیست کشور مختلف از 4 قاره شرکت کننده در کنگره. پیام شامل نکاتی مهمی بود از جمله از حق کارگران ایران در ایجاد تشکل های مستقل از دولت دفاع کرده و سرکوب کارگران ایران، پائین بودن دستمزدها و ناتوانائی کارگران ایران در برخورداری از یک زندگی شایسته را نکوهش کردند.
پس از آلن بارون، بترتیب نماینده سندیکاهای سوئیسی که از فراخوان "کلکتیو سندیکایی..." قبلاٌ حمایت کرده بودند و در تدارک تظاهرات فعالیت مستمری داشتند، در دفاع از جنبش کارگری ایران سخن گفتد. نمایندگان یک سندیکای ایتالیائی و سندیکای بلژیکی FTGB سخنرانان بعدی بودند که با ابراز همبستگی اعضای سندیکاهای خود با کارگران ایران از مطالبات به حق کارگران ایران پشتیبانی نموده و اظهار امیدواری کردند که با ادامه مبارزه مشترک سندیکائی از حضور نمایندگان قلابی فرستاده دولت ایران در سازمان بین المللی کار جلوگیری کرده و موفق شوند تا جمهوری اسلامی را به رعایت قوانین بین المللی که اتفاقا از امضا کنندگانش نیر است، مجبور سازند.
سپس نمایندگان «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس» و «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ واحد پاریس» با سپاسگزاری از ابتکار عمل "کلکتیو سندیکایی..." که برای نحستین بار در اروپا متحدا از کارگران ایران و مطالبات انان حمایت و به ویژه همبستگی خود را با مبارزات کارگران ایران در ایجاد تشکلات مستقل کارگری اعلام کردند، به لزوم تداوم این کارزارها تا احقاق حق کارگران ایران و نیز ادامه فشار به جمهوری اسلامی برای احترام به حقوق کارگران ایران، پافشاری کردند.
آن گاه خانم دیاکیت رئیس «جنبش ملی زنان» وابسته به «کنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال» در پیام همبستگی با کارگران به حق برابری زنان و مردان هم در جامعه و هم در محیط کار اشاره کرده و از مبارزات کارگران ایران پشتیبانی بعمل آورد. ممدو دیوف دبیرکل «کنفدراسیون سندیکائی سنگال» در سخنرانی پرشوری از حق کارگران ایران در ایجاد تشکل ها وسندیکاهای مستقل از قدرت حاکم، دفاع کرد و اعلام نمود که از خواسته های کارگران ایران در صدمین کنفرانس سازمان جهانی کار حمایت خواهد کرد.
سپس پیام های "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، محمود صالحی، "جمعی از کارگران ایران خودرو"، رضا رخشان و "سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه"، که از ایران رسیده بود، به زبان فرانسه اعلام گردید.
نمایندگان سندیکاهای اروپا و سنگال برای انتقال خواسته های تظاهرکنندگان به ساختمان محل برگزاری کنفرانس برگشتند تا موضوع آزادی سندیکاها و حق کارگران ایران در ایجاد تشکل های مستقل را در کنفرانس مطرح سازند.
در این بخش از تظاهرات شعارهائی در حمایت ازکارگران، آزادی زندانیان سیاسی در ایران و محکومیت سرکوب در ابران سر داده شد. در ادامه نمایندگان نهادهای کارگری، گروه ها و سازمان های سیاسی ایرانی که از کشورهای مختلف جهت دفاع از طبقه کارگر ایران در تظاهرات اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در ژنو حاضر بودند، پیام های همبستگی خود را با کارگران ایران و مبارزات مردم خواندند.
در پایان تظاهرات، نمایندگان سندیکاها برای دادن گزارش فعالیت خود به جمع تظاهرکنندگان پیوستند. آنان اعلام کردند که روز جمعه دهم ژوئن در سحنرانی های خود موضوع شرکت نمایندگان واقعی کارگران ایران در سازمان جهانی کار، لزوم فشار به جمهوری اسلامی برای احترام به تعهدات بین المللی و نیز آزادی بی قید و شرط کارگزان ایرانی را مطرح خواهند کرد. خانم نماینده زنان سنگال هم اعلام کرد که نیمی از سخنرانی خود را به وضعیت کارگران ایران و بویژه لزوم برابری حقوق زنان و مردان در ایران اختصاص خواهد داد.
در ساعت دو و نیم یعد ظهر، تظاهرات در میان شعارهای پرشور حاضران در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران و افشای جمهوری اسلامی به پایان رسید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ـ واحد پاریس ـ همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس

جمعه، دهم ژوئن ٢٠١١