افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از دیدار ِیک هیئت دونفرِه با احمد شهید

در رابطه با وضعیت کارگران در ایران

اتحاد بین المللی                                                                                                سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵

درروز یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ یک هئیت دونفره شامل بهزاد محمدی از طرف اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - کانادا و محمد کاظمی از طرف کمپین بین المللی برای آزادی کارگران زندانی درایران با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران، و چهارنفر از همراهان او در شهر تورنتو ملاقات کردند. دراین ملاقات که حدود یک ساعت طول کشید این هئیت اطلاعات مفصلی راجع به شرایط کارگران و همچنین وضعیت فعالین کارگری در زندانهای ایران در اختیاراحمد شهید قرار داد. منجمله گفته شد که کارگران درایران فاقد هرگونه تشکل واقعی کارگری و حق اعتصاب هستند و فعالیتهای کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجهه می شود. وضعیت فعالین کارگری چه آنهایی مانند محمود صالحی که خارج زندان ولی حکم نه سال زندان گرفته اند و چه فعالین دیگری نظیر بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده، محمد جراحی و رسوال بداغی که درزندان بسر میبرند مورد گفتگو قرارگرفت. کشته شدن شاهرخ زمانی درزندان گوهردشت، موقعیت سخت و بئ حقوقی مطلق کارگران درمناطق آزاد منجمله قراردادهای سفید امضا؛ و شرایط اسفبار کودکان کار وخیابان از دیگر مواردی بود که این هئیت به گفتگو درباره آنها پرداخت. همچنین در مورد مطالبات معلمان در ایران و اذیت و آزار، تعقیب و حبس معلمین فعال در ایران آخرین اطلاعات موجود داده شد.
درپایان این ملاقات آقای احمد از دیدار با هیئت دونفره ابراز قدردانی نمود و این هیئت موافقت کرد که بزودی مدارک کاملتری درباره موضوعات مورد گفتگو را دراختیار آقای احمد شهید قراردهد.

بهزاد محمدی ازطرف اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران - کانادا

محمد کاظمی از طرف کمپین بین المللی برای آزادی کارگران زندانی درایران