افق روشن
www.ofros.com

گزارش کتبی و شفاهی تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری در ایران


اتحاد بین المللی                                                                                                سه شنبه ١۶ آذر ١٣٨٩

گفت و گوی رادیو برابری با ایوب رحمانی

گزارش بی بی سی از تظاهرات ۴ دسامبر در لندن

گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با علیرضا نوائی

  

روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۰ به دعوت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد بریتانیا، تظاهراتی علیه بازداشت ها، دستگیری ها و صدوراحکام زندان علیه فعالین کارگری در مقابل ساختمان مرکزی بی بی سی در مرکز شهر لندن بر گزار گردید. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکارد، پرچم و تصاویر تعدادی از فعالین کارگری زندانی، خشم و انزجار خود را نسبت به سرکوب فعالین کارگری توسط رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی نشان دادند. در آغاز این تظاهرات دو نفر از فعالین اتحاد بین اللملی در حمایت از کارگران در ایران طی سخنرانی، با اشاره به علل وچگونگی بازداشت ها و صدور احکام زندان علیه تعداد زیادی از فعالین کارگری در ماه های گذشته، بر ضرورت پشتیبانی هر چه بیشتر و گسترده تر از فعالین کارگری در ایران تاکید کردند.
آنگاه تظاهرات کنندگان با سر دادن شعاهایی علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، حمایت خود را از فعالین کارگری در ایران بیان داشتند. شعار " کارگر زندانی ازاد باید گردد" ، و " کارگر زندانی حمایت ات می کنیم" بیش از هر شعار دیگر به گوش می رسید.
اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و ترانسپورت انگلستان از این تظاهرات حمایت کرده بود . رئیس این اتحادیه، الکس گوردن و چند نفر دیگر از مسئولین این اتحادیه در تظاهرات حضور یافته بودند. الکس گردون با قرار گرفتن در پشت بلند گو، طی سخنرانی خود، پشتیبانی این اتحادیه را از فعالین کارگری و تلاش آنان برای ایجاد تشکل مستقل کارگری اعلام داشت. او با اشاره به تشکیل دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، مبارزه، پیگیری و شجاعت کارگران این دو شرکت را ستود. او ضمن محکوم شمردن اقدام رژیم اسلامی در بازداشت و زندانی کردن رهبران کارگری، گفت این وظیفه بین المللی همه نهاد ها وتشکلات کارگری بریتانیا است که از کارگران زندانی در ایران حمایت کنند. او به ویژه، نگرانی خود را از وضیعت رضا شهابی که از ۱۲ ژوثن در زندان بسر می برد، بیان داشت و خواهان آزادی او و همه فعالین کارگری از زندان گردید . تلوزیون فارسی بی بی سی، گزارشی از این تظاهرات تهیه کرد که عصر همان روز در بخش خبر این تلوزیون پخش گردید. بعلاوه، به دعوت این تلویزیون، یکی از فعالین اتحاد بین المللی، در یک گفتگو پیرامون اوضاع کارگران - که بلافاصله بعد از پخش گزارش صورت گرفت، شرکت کرد و نقطه نظرات خود را در این باره بیان داشت. همچنین، چند رادیوی فارسی زبان، از جمله رادیو برابری و رادیو ندا، گزارش هایی از این تظاهرات تهیه و پخش کردند.
بنا به دعوت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد پاریس، کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران- پاریس و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران- پاریس دهها نفر در ۴ دسامبر در یک هوای سرد برفی درمقابل رادیو فرانس در پاریس اجتماع کردند. تظاهر کنندگان بانصب پلاکاردها و سردادن شعارها یی در اعتراض به موج جدید فشار به فعالین کارگری وخانواده هایشان منجمله بازداشت ،اذیت، آزار وشکنجه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، محکومیت به زندان چهارتن از اعضای سندیکای کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه، بازداشت ومحکومیت به زندان اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و زندانی کردن اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و دیگر فعالین کارگری تنفر و انزجار خودرا نسبت به رژیم سرمایه داری و ضدکارگری جمهوری اسلامی بنمایش گذاشتند. در این تجمع اعتراضی ، فشار رژیم به خانواده های کارگران و فعالین کارگری منجمله به گروگان گرفتنشان، ضبط اموال خانه ، دفترچه بانکی و... شدیدا محکوم شد.
این اقدام اعتراضی علیه رژیم ضدکارگری ایران و در همبستگی با کارگران درایران ازطرف سندیکای همبستگی سود، حزب کمونیست فرانسه و حزب نوین ضد سرمایه داری فرانسه مورد پیشتیبانی قرار گرفت. طبق گزارش واحد پاریس اتحاد بین الملی، رادیو وتلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا با دو نفر از اعضای کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران درایران-پاریس، تلویزیون تیشک با یکی از اعضای همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-پاریس ویکی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران واحد پاریس و بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه با یکی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران واحد فرانسه مصاحبه هایی انجام دادند.
همچنین فعالین اتحاد بین المللی در تورنتو در تظاهراتی که به فراخوان شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران در تاریخ ۴ دسامبر سازمان داده شده بود شرکت کردند. این تظاهرات مورد حمایت اتحاد بین المللی-واحد تورنتو و چندین سازمان و حزب چپ و کارگری قرار گرفته بود. تظاهرکنندگان بر ضرورت حمایت از جنبشهای دانشجویی، کارگری و زنان در ایران تاکید داشتند. سخنران اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در این تظاهرات به ضرورت گسترش حمایت از جنبش کارگری در ایران پرداخت. وی همچنین به حملات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به معیشت کارگران از جمله از طریق حذف یارانه ها اشاره کرد و بر اهمیت همکاری نیروهای کارگری و مترقی و سوسیالیستی برای پیشبرد کارزارهای همه جانبه در حمایت از مبارزات طبقه کارگر و برای آزادی کارگران زندانی تاکید نمود.
ما ضمن قدردانی از تمامی سازماندهندگان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای فوق و نیز تشکر از فعالین کارگری و سازمانها و احزاب چپ و سوسیالیستی که از این اکسیونها حمایت کردند، بار دیگر بر ضرورت هر چه گسترده تر نمودن پشتیبانی از طبقه کارگر ایران تاکید میکنیم و امیدواریم که کارزارهای حمایت از جنبش کارگری ایران مستمر و همه جانبه تر به پیش روند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

۶ دسامبر ۲۰۱۰