افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه علیه سرکوب ها و اعدام های اخیر در ایران


اتحاد بین المللی ... سوییس                                                                                   یکشنبه ١۹ آبان ۱۳۹٢

گزارشی کوتاه همراه با چند عکس از حرکت

اعتراضی مردمی علیه سرکوب ها واعدام های اخیر در ایران.

طی فراخوانی که از سوی کمیته برگزار کننده ! با عنوان تنها، مبارزه مشترک توده ها می تواند ماشین مرگ را درجمهوری اسلامی متوقف کند!
روز شنبه نهم نوامبر دو هزار وسیزده برابر با هیجدهم آبان هزار وسیصد نود و دو در شهر برن - سوییس اکثریت قریب به اتفاق فعالین سیاسی واجتماعی و کارگری ساکن سوییس و تنی چند از سوییسی های انساندوست و آزادیخواه در این حرکت اعتراضی شرکت نمودند تا اوج نفرت وانزجارخود را از رژیمی سرکوبگر و جنایتکاربنمایش بگذارند.
این حرکت اعتراضی پرشور با شعارهایی در اعتراض به رژیم جنایتکار و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران همراه وتشکلات شرکت کننده در آن ، بیانیه ها واطلاعیه های خود را به اطلاع عموم رساندند.
نکته بسیار مثبت این تجمع اعتراضی جوء دمکراتیک حاکم بر آن بود که باید از کمیته برگزار کننده آن سپاسگزاری نمود.
گرایش عموم شرکت کنندگان به تداوم اینگونه حرکات بود ،این حرکت اعتراضی از ساعت ١٣ بعد از ظهر آغاز و در ساعت ١۵ با قرائت قطعنامه ای پایان یافت.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران که همواره سرکوب ها و اعدام های جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم وخواستار پایان بخشیدن به آن که فقط با نابودی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران وتحقق آن فقط با مبارزات کارگری و دیگر نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب ممکن میشود ، شده است ، ما نیز در این حرکت اعتراضی شرکت نمود و با قرائت اطلاعیه ای مواضع خود را با اطلاع شرکت کنندگان رساندیم.
توجه شما را به اطلاعیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران/ سوییس و چند عکس از این حرکت اعتراضی جلب مینماییم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران/ سوییس

دهم نوامبر ٢٠١٣