افق روشن
www.ofros.com

!!!آقای روحانی، با تصویب این دستمزدهای زیرخط فقر، معاش کارگران را سه قفله کردید


شاپور احسانی راد                                                                                               جمعه ٢٩ فروردین ۱۳۹۳

آقای روحانی ۴ روز پس از انتخاب جنابعالی در تاریخ ٢٨ خرداد ماه ٩٢ در نامه ایی سرگشاده قید کردم که وعده های انتخاباتی شما در حد شعارهای عوام فریبانه دولتهای تاکنونی باقی خواهد ماند و اینک پس از ٩ ماه آن وعده های تو خالی برای همگان مشخص شد. دولت شما نه تنها مابه تفاوت ٧ درصدی سال ٩٢ را پرداخت نکرد بلکه در ادامه سیاستهای احمدی نژادی حتی بدتر از آن ١٠ درصد کمتر از تورم رسمی، حداقل مزد سال ٩٣ را برخلاف ماده ۴١ قانون کار تصویب کرد و با این عمل غیرقانونی و مجرمانه بر شدت فقر و فلاکت ۴٠ میلیون خانواده کارگری صحه گذاشتید، در صورتیکه بطور واقعی اختلاف مزد با تورم ٣٠٠ درصد است و حداقل دستمزد باید بیشتر از دو میلیون باشد.

آقای روحانی
کلید سیاستهای شما در این مدت نه تنها گشایشی برای معیشت میلیونها کارگر ایجاد نکرد بلکه با تصویب مزدهای زیر خط فقر،معاش ما را سه قفله کرد و این در حالی است که به گفته همکارانتان در وزارت کار سهم مزد کارگر ایرانی در قیمت تمام شده کالا زیر ۵ درصد است درحالیکه در استرالیا بالای ٦٠ درصد است و فساد اقتصادی دراسترالیا زیرنیم درصد است و در ایران بالای ١۴ درصد است که به گفته خودتان هر روز میلیارد، میلیارد و کرور، کرور ثروت این کشور را مفتخوران بالا میکشند و تاوان این همه اختلاسها، دزدیها ، غارتها و چپاولها را باید کارگران و زحمتکشان با ریاضت اقتصادی و زدن از نان و سلامتی شان پرداخت کنند و کلید سیاستهای شما دراین مدت نتوانست جلوی این همه دزدیها و اختلاسها، این همه تورم و گرانی ها، این همه حقوق های معوقه از دو ماه تا سی ماه، جلوی این همه اخراج و بیکارسازیها و جلوی این همه خودسوزیها و خودکشیها و دیگر جنایتهای روزمره در کشور را بگیرد و این بن بست تمام عیار با اجرای فاز دوم آزاد سازی قیمتها و گران شدن حاملهای انرژی و به تبع آن همه اجناس میرود تا راه نفس کشیدن ما کارگران را نیز مسدود کند.

آقای روحانی
کلید سیاستهای شما نه بدرد دنیا میخورد نه بدرد آن آخرت مورد نظر شما! البته برای ما کارگران و زحمتکشان اگرچه شاید این شاه کلید برای باز گشایی راهی برای بهشت سرمایه داری غربی باشد که سرمایه داران داخلی هم پیمان جنابعالی نیز بی صبرانه منتظر گم شده موعود خود هستند تا ٣۵ سال سود آوری و انباشت میلیاردها دلار غارت زحمتکشان را در رکاب آنها جشن بگیرند. شاه کلیدی که قصد دارید همه مناسبات اقتصادی کهنه و عقب مانده ٣۵ سال گذشته را که باعث و بانی ویرانی مملکت شده است، سرپوش بگذارید و به کمک سرمایه داری تمام غربی و شرکای شرقی، با هدیه انرژی و کارگر ارزان به سرمایه داری غرب، مناسبات لجام گسیخته سرمایه داری را همچنان بر زندگی و معیشت ما کارگران تحمیل کنید شاید از بدشانسی شما و خوش شانسی ما کارگران است که مطالبات انباشته شده این ٣۵ سال ما را به جایی رسانده است که هر تغیر ریل اقتصادی، اجتماعی بدون در نظر گرفتن منافع مستقل طبقه کارگر دیگر امکان پذیر نیست و باید بدانید هرگز نخواهید توانست هم بیکاری و گرسنگی را به کارگران تحمیل کنید و هم آنها را سرکوب کنید و حقوق شان را پایمال کنید. بنابراین هر چه زودتر به وزارت کارتان دستور دهید که در تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣ این مصوبه غیرقانونی تجدید نظر شود وگرنه شک نکنید ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر خیابانها در تهران و شهرستان ها میعادگاه خشم هزاران کارگری خواهد شد که فریاد اعتراض خودرا بر علیه این عمل غیرقانونی بلند خواهند کرد.

شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیات مدیره

اتحادیه آزاد کارگران ایران