: (اتحاد کمیته های کارگری ( عسلویه

( گزارش اعتصاب و مبارزه در منطقه ویژه اقتصادی (عسلویه


بیست هفتم اردیبهشت ماه هشتاد و پنج


در فاز های ٦ ، ٧ و ٨ منطقه ویژه اقتصادی ( عسلویه) کارگران و کارمندان دهها شرکت روزانه حدود ٣ کیلو متر را از درب ورودی فاز ها تا محل کار پیاده طی می کنیم و اینکار ٤ بار در روز تکرار می گردد.

( ٢ بار برای رفت و برگشت از درب فاز تا محل کار و ٢ بار برای صرف ناهار و برگشت ) با آغاز فصول گرم در منطقه این کار برای ما بسیار عذاب آور و و خسته کننده است . با وجود اعتراضات و مراجعه به مسئولین هیچ ترتیب اثری داده نشد . تنها خواسته ما اجازه دادن به سرویسها برای ورود به محل کار بود اما مد یریت و حراست که خود از همه جور امکاناتی بر خوردارند ، به مطالبه ما اهمیتی ند ا د ند.

بنا بر این ما تصمیم گرفتیم با اتحاد و همت خود مان اقدام کنیم . در تاریخ ١٨/ ١/ ٨٥ پرسنل شاغل در دهها شرکت در فاز های ٦ و٧ و٨ دست از کار کشید یم . حراست که می خواست اتحاد و اعتصاب ما را بشکند علیه ما وارد اقدام شد که با مقاومت کارگران به ضد خودش تبد یل شد . کارگران با پرتاب سنگ از حق خود دفاع کردند و دوربینهای حراست را نیز شکستند تا بد ین وسیله از شناسایی شد ن جلو گیری کنند . رانندگان سرویسها در بیرون با به صدا در آوردن بوقهای ممتد از کارگران حمایت کردند و بما د لگرمی دادند.

در این روز ما هزاران کارگر و کارمند فریاد زد یم و دست از کار کشید یم ، تا همه بدانند که در میان دریایی از ثروت و صنعتی که آفرید یم با ما چگونه رفتار می کنند.

در نهایت اعتصاب و مبارزه ما نتیجه داد و مدیریت و حراست ناچار به عقب نشینی شد ند و از این پس سرویسها به داخل محوطه می آیند و دیگر مجبور نیستیم پیاده روی کنیم . این حرکت بار دیگر به ما کارگران نشان داد که با مبارزه جمعی است که می توان به نتیجه رسید و نباید نیروی خود مان را دست کم بگیریم .

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

اتحاد کمیته های کارگری ( عسلویه )

٢٢ فروردين ١٣٨٥

komiteye_kargari@yahoo.com