افق روشن
www.ofros.com

موفقیت كارگران ماهشهر


اتحادیه كارگران پروژه ای                                                                                دوشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٩١

آخرین خبرها از ماهشهر حاكی است كه كارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسیده اند و كارفرما موافقت كرده است كه بخشی از خواسته های كارگران را به اجرا در آورد.
مطابق این موافقت كلیه كاركنان مجتمع های پتروشیمی ماهشهر كه بیش از ده سال سابقه كار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد و دست شركت های پیمانكاری را در این زمینه كوتاه خواهد شد.
لازم به ذكر است كه شركت های پیمانكاری در حالی كه برای مهندسان متالوژی حقوق های هفت میلیون تومانی به كارفرما صورت می دادند، اما تنها حدود دومیلیون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت می كردند و در سایر زمینه ها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان برای خودشان سود در نظر می گرفتند.
بر طبق توافقات صورت گرفته، كارفرما پذیرفته است كه با كاركنان با سابقه زیر ده سال نیز در صورت تشكیل تعاونی قرارداد دسته جمعی منعقد كند. هم چنین در مورد افرادی كه در شركت های پیمانكاری مشغول به كار بوده و غیرمرتبط با تخصص هایشان به كار گرفته شده بودند در آینده تصمیم گیری شود.
این پیروزی هر چند كوچك، اما از آنجا كه دست شركت های پیمانكاری را در این بخش از صنعت كوتاه می كند، بیانگر آن است كه مبارزات كارگران هر گاه به صورت دسته جمعی و متشكل ادامه یابد به نتیجه خواهد رسید و كارفرمایان را وادار به عقب نشینی خواهد كرد.
ما ضمن تبریك این پیروزی به كارگران ماهشهر خواهان گسترش تشكل های كارگری وایجاد قراردادهای دسته جمعی بر مبنای حفظ حقوق كارگران و حذف قراردادهای موقت و شركت های پیمانكاری از تمامی بخش های اقتصادی هستیم.

اتحادیه كارگران پروژه ای - ١٨ اردیبهشت ١٣٩١

کانون مدافعان حقوق کارگر