افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از روند اقدامات اولیه برای

تحقق خواستهای کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       یکشنبه ١ آبان ماه ١٣٩٠

پانزده روز از اعتصاب شکوهمند دو هفته ای کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع بندر امام گذشت. در روز آخر این اعتصاب (شنبه ١٦ مهر ماه ) معاون فرماندار ماهشهر در پی حضور حدود ١۵٠ نفر از کارگران اعتصابی در جمع مسئولین ماهشهر (در نماز جمعه- ١۵ مهر) به ناچار در میان کارگران حاضر شد و اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه از تصمیم گیری در مورد خواستهای کارگران طی ملاقات فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی ها و رسیدگی به خواست کارگران در این ملاقات داد و نهایتا اعلام کرد در فاصله ٢٠ تا ٣٠ مهر ماه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در این ملاقات اعلام خواهد شد.
بنا بر این گزارش به کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام اطلاعات دقیق و کاملی از جزئیات تصمیمات گرفته شده در ملاقات فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت داده نشده است اما از ٢٠ مهر ماه به این سو اقدامات زیر در راستای تحقق خواستهای کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام انجام گرفته است:
١- از سوی امور گزینش پتروشیمی بندر امام فرمهای مربوط به گزینش استخدامی در اختیار کارگران پیمانکاری با مدرک دیپلم و دیپلم به بالا جهت تکمیل در اختیار آنان قرار گرفته است. این فرمها در مهلت تعیین شده از سوی کارگران تکمیل و در اختیار امور گزینش پتروشیمی بندر امام قرار گرفته است.
٢- از سوی رئیس امور کارکنان پتروشیمی بندر امام فرمهایی با موضوعیت حقوق ومزایای نیروی انسانی در شرکتهای پیمانکاری بین کارگران این شرکتها توضیع گردیده است. این فرمها آخرین وضعیت حقوقی کارگران شرکتهای پیمانکاری را به اموراداری نشان میدهد.
٣- بخشنامه ای به دستگاههای نظارت شرکتهای پیمانکاری داده شده است که گفته میشود بر اساس آن تا طی شدن روند استخدام مستقیم کارگران این شرکتها، اضافه حقوقی معادل ٢۵ درصد به این کارگران تعلق خواهد گرفت.علیرغم رویت این بخشنامه از سوی برخی کارگران، این بخشنامه در تابلوی اعلانات نصب نشده است.

ملاحظاتی بر روند طی شده تاکنونی در مورد کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام
١- اینکه پروسه طی شده تاکنونی( توزیع فرمهای گزینش استخدامی در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام) به فرجام قطعی خود خواهد رسید یا نه ، با گذشت زمان بیش از پیش بر کارگران این شرکتها روشن خواهد شد اما از آنجا که این پروسه در جریان استخدام مستقیم کارگران شرکتهای پیمانکاری ذوب آهن اصفهان طی شد حکایت از جدی بودن استخدام مستقیم کارگران شرکتهای پیمانکاری دیپلم و دیپلم به بالا در پتروشیمی بندر امام دارد.
٢- استخدام کارگران زیر دیپلم سالهاست در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه ممنوع می باشد. این مسئله وضعیت کارگران زیر دیپلم شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام را در شرایط حاضر ناروشن میگذارد. از طرف دیگر اطلاع دقیقی نیز از تعداد این کارگران در شرکتهای پیماتکاری پتروشیمی بندر امام در دست نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، شروع اقدامات اولیه برای رسیدگی به خواست کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام را یک موفقیت برای این کارگران و آنرا حاصل آگاهی، درایت و اتحاد و همبستگی آنان ارزیابی میکند و بر عزم و اراده یکایک این دوستان برای رسیدن به خواستهایشان درود می فرستد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول آبانماه ١٣٩٠

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com