افق روشن
www.ofros.com

گزارش اعتصاب و موفقیت کارگران ذوب آهن اصفهان

اتحادیه آزاد کارگران                                                                            دوشنبه ٢ شهریور ۱٣٨٨


بدنبال اعتصاب غذای کارگران ذوب آهن اصفهان

در اسفند ماه سال گذشته، قراردادهای کارگران شرکتی این کارخانه

به قرارداد مستقیم تبدیل شد و افزایش ٢۵ درصدی دریافتی پرسنل رسمی به اجرا در آمد

توضیح: کارگران ذوب آهن اصفهان دهم اسفند ماه سال گذشته دست به یک اعتصاب غذای یک هفته ای زده و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. در آنزمان گزارش کامل این اعتصاب و روند آن توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد. اما به دلیل پیش آمدن برخی مشکلات، اتحادیه قادر به پیگیری مسئله اعتصاب کارگران ذوب آهن و نتایج بدست آمده از آن نشد.
گزارش زیر مربوط به نتایج این اعتصاب و موفقیت کارگران ذوب آهن اصفهان است و همینجا اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت این کارگران را صمیمانه به آنان تبریک می گوید و بر عزم و اراده متحدانه کارگران ذوب آهن اصفهان در تلاش برای رسیدن به حقوق انسانی شان درود می فرستد.

********

صبح ششم اسفند ماه ٨٧ در سراسر کارخانه ذوب آهن اصفهان اعلامیه هایی پخش شد که کارگران رسمی وقراردادی ای کارخانه را به اعتصاب غذا برای بهبود شرایط کاری شان دعوت می کرد.
بر اساس این اعلامیه اعتصاب ازشنبه دهم اسفند ماه با خودداری ازدریافت غذای کارخانه از سوی کارگران آغاز شد. نکته قابل توجه و مهم این حرکت این بود که با توجه به گستردگی کارخانه (ذوب آهن نزدیک به٨٠٠٠ پرسنل رسمی و١٠٠٠٠کارگرشرکتی دارد) و نبود هیچ گونه امکان علنی برای بر پایی اعتصاب، طراحان اعتصاب بهترین شیوه را به کار گرفتند و با پخش اطلاعیه موج اعتصاب را در کارخانه ایجاد کردند و اعتصاب غذا با استقبال خوب از سوی کارگران درسراسرکارخانه مواجه شد و به مدت یک هفته دوام پیدا کرد.
درطی این مدت حراست کارخانه روش های متعددی را برای درهم شکستن اعتصاب در پیش گرفت و به این منظور در گام نخست، سرپرستان و مدیران ارشد کارگاه های مختلف با لحن دوستانه با یک یک کارگران صحبت کردند واز آنها خواهش کردند که مطابق معمول غذای کارخانه را دریافت کنند.
درمرحله بعدی، افرادی که در حرکت های کارگری ذوب آهن در حراست پرونده داشتند احضار شده و مورد بازجویی قرارگرفتند و در مرحله سوم به صورت پراکنده وتصادفی افرادی از سراسر ذوب آهن به حراست احضار می شدند و با انواع ترفندها و تهدیدها از آنها خواسته می شد که از اعتصاب غذا دست بکشند. ماموران حراست با فرد احضارشده برخوردی به ظاهر صمیمانه در پیش می گرفتند وپس از کمی گپ و بازگو کردن اطلاعاتی از آن شخص، سعی میکردند وی را حیرت زده و مرعوب کنند تا این تصور در پرسنل ایجاد شود که گویا حراست کارخانه اطلاعات قابل توجهی از کلیه پرسنل در اختیار دارد. سپس در این گفتگوها به امکان سوء استفاده دشمنان ازاعتصاب اشاره می شد تا این ذهنیت را دامن بزنند که گویی حرکت اعتراضی کارگران امری ضد امنیتی ست ودرنهایت از فرد تعهد می گرفتند که اعتصابش را بشکند.
به موازات این اتفاقات در کارخانه نماینده ای ویژه ازطرف دولت به کارخانه آمد تا به بررسی علت اعتصاب بپردازد و گفته می شد بین او و مدیران کارخانه مشاجراتی در گرفته است. این اعتصاب پس از یک هفته به پایان رسید و کارگران منتظر ماندند تا شاهد واکنش مدیریت کارخانه نسبت به خواستهایشان شوند.
اولین دستاورد کوچک این اعتصاب تعلق گرفتن بن های پذیرایی مربوط به شیفت های شبکاری به کارگران شرکتی بود. این اعتصاب که بشدت مدیریت کارخانه را شوک زده کرده بود باعث شد تا برای جلوگیری از شروع مجدد اعتصاب، درمرحله بعد و درآغازسال ٧ اعلامیه هایی توسط مدیریت در بردها نصب شود و در آن نوید داده شود که به زودی کارگران شرکتی پس ازطی مراحلی مستقیما با خود شرکت ذوب آهن قرارداد خواهند بست و شرکت های واسطه پیمانکاری از رابطه ذوب آهن و این کارگران حذف خواهند شد.
لازم به ذکراست شرکت های پیمانکاری در ذوب آهن اصفهان درموارد متعددی با وجود دریافت پول از کارخانه، پرداخت حقوق کارگران شان را به تعویق می انداختند. دراواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت به طور غیرمنتظره ای از کار برکنار شد ومدیرعامل جدید حکم الله بابایی معرفی گردید که قول بهبود وضعیت کارگران شرکت را می داد.
گفته می شود اگر چه تغییر مدیرعامل کارخانه در چارچوب سیاست های کلان دولت بوده ولی اعتصاب غذای یک هفته ای برای او در حکم تیر خلاص عمل کرد و به نوعی به سندی برای بی کفایتی وی بدل شد. درماههای اردیبهشت و خرداد ماه امسال فرآیند تبدیل قراردادهای کارگران شرکتی به قرارداد مستقیم انجام شد ونیز از خرداد ماه افزایش ٢۵ درصدی دریافتی پرسنل رسمی اعمال گردید.
آخرین اقدام کارخانه در زمینه رسیدگی به خواستهای کارگران در اواخر تیرماه انجام شد وطی آن به تمام پرسنل رسمی کارت های سفر داده شد که این نیز جزو خواسته های بیان شده دراعلامیه اعتصاب کارگران بود. به این ترتیب کارگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با یک اعتصاب غذای ٧ روزه به خواستهایی که به خاطر آنها اعتصاب را شروع کرده بودند دست پیدا کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران دوم شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 021445147905