افق روشن
www.ofros.com

گزارش اجلاس دوم اتحاد چپ ایرانیان در شیکاگو


اتحاد چپ ایرانیان                                                                                                یکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩

این نشست با شرکت افرادی از سازمانها، احزاب سیاسی، نهاد ها و افراد منفرد چپ در تاریخ ۱۸-۱۹-۲۰- فوریه در شهر شیکاگو برگزار گردید.در ابتدا هیئت رئیسه با اعلام یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت خاطره جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم برنامه را اغاز نمود وسپس سرود انترناسیونال باهمراهی حاضرین اجرا گردید .
برگزاری نشست در شیکاگو ، شهری که یادآورحماسه تاریخی مبارزه کارگران در اول ماه مه (۱۸۸۶) و در پرتو فضای انقلابی آغاز شده در خاور میانه ، خیزش مجدد مردمان کشورمان در ۲۵ بهمن و اول اسفند علیه جمهوری اسلامی ، محیطی پر شور، مصمم و صمیمی را در نشست حاکم کرده بود. پس از خیر مقدم فعالین چپ در شیکاگو ( میزبانان نشست) به حاضرین و قرائت پیام سازمان ها و گروه های سیاسی ( حزب کار ایران (توفا ن)، حزب کمونیست ایران ، سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، حزب رنجبران ایران، شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم ) از جمله حضور نماینده حزب کمونیست ایران و پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، همچنین گزارش هیئت اجرائی از فعالیت بین دو نشست، هیئت رئیسه دستور کار خود را به شرح زیر اعلام وبا پذیرش حاضرین شروع به کار نمود.
۱- بحث آزاد برای طرح نقطه نظرهای حاضرین در رابطه با ماهیت و ویژگی جنبش های اجتماعی اخیر و آلترناتیوها از منظر چپ و ضرورت اتحاد عمل نیروهای چپ و معتقد به سوسیالیسم . دراین بخش سخنرانان با توجه به حوادث اخیر در خاور میانه و برکناری انقلابی دیکتاتورها وتجربه تاریخی مبارزات ضد استبدادی مردم میهن مان در سال ۵۷ نه تنها بر مبارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی بلکه اساسا بعنوان فعالینی با هویت چپ و وظایف نا شی از آن بر ضرورت حمایت و دفاع فعال از قدرت یابی کارگران و زحمتکشان با چشم اندازهای سوسیالیستی در کشورمان تاکید نمودند.
۲- ارائه طرح و پیشنهادات مشخص برای مضمون فعالیت اتحاد چپ الف- پیشنهاد تغییر نام اتحاد نیروهای چپ و دمکرات در آمریکای شمالی به نشست ارائه شد. از آنجائیکه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ا ستبدادی و سمت گیری و حاکمیت دمکراتیک بدون تأمین خواست ها و هژمونی سیاسی اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان و به یک کلام برقراری سوسیالیسم میسر نمی باشد، قید پسوند دمکراتیک غیر ضروری دانسته شد . از بین تعداد اسامی پیشنهاد شده نام "اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور" با اکثریت آراء به تصویب رسید .
ب – نسخه ای از طرح رسانه فراگیر چپ که از پیش آماده شده بود در اختیار جمع قرار گرفت. طرح مزبور پس از بحث و گفتگو و شنیدن نظرا ت حاضرین با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت . بدنبال آن کمیسیونی مرکب از پنج نفر جهت تدوین و بررسی این طرح با زمان بندی سه ماهه تعیین شد.
پ- از آنجائیکه کمیته های همبستگی با کارگران ایران در کشورهای مختلف شکل گرفته است، پیشنهاد شد که برای ملحق شدن این کمیته ها بویژه در کمیته های کاری که به این منظور تشکیل خواهند شد مشورت شود و چکونگی پیوستن فعالین دیگر شهرهای آمریکای شمالی مورد بررسی هیئت اجرائیه قرار گیرد.
ت - ارتباط با سازمانهای دانشجوئی در سراسر جهان و تلاش برای همکاری با آنها .
۳ -هئیت رئیسه, انتخاب هئیت اجرائیه دور جدید را در دستور قرار داد . افرادی از جمع برای هیئت اجرائیه کاندید شدند که از میان آنها پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای جایگزین انتخاب گردیدند.
۴- زمان و مکان گردهمائی سومین اجلاس اتحاد چپ، آگوست سال ۲۰۱۱ در مونترال تعیین شد .
۵-هئیت رئیسه اقدام به جمع اوری کمک مالی نمود و ضمن سپاسگزاری از رفقای شیکاگو در برگزاری نشست با ترانه - سرودی به زبان ترکی که توسط رفیقی اجرا گردید، با موفقیت به کار خود پایان داد .

اتحاد چپ ایرانیان- در خارج از کشور

شیکاگو - یکم اسفند ۱۳۸۹ برابر با بیستم فوریه ۲۰۱۱

iranleftalliance@gmail.com