افق روشن
www.ofros.com

اعتراف دادستان کل کشور به شکنجه زندانیان


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                             پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹٢

محسنی اژه ای طی نشست مطبوعاتی تاریخ ٩٢/۴/١٠ به سوال درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و اینکه رئیس پزشکی قانونی علت مرگ را شرایط خاص ناشی از فشار روحی عنوان کرده و وکیل وی، یک مامور اطلاعات را مسئول مرگ وی دانسته محسنی اژه ای گفت:
"مطلب جدیدی است نشنیده بودم یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است"! ( تعجب از ماست)
و "پرونده هنوز به دادگاه نرفته" سپس اضافه کرد: در صورت جلسه ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده آمده است که نه (٩) پزشک با رشته های مختلف در این جلسه حضور داشته و گفنتد با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی "ضرباتی که وارد شده نوعاً کشنده نبود!" و نمی تواند مرگ مستند به این ضربات باشد!
همچنین ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است! محسنی گفت "فشار روحی و ضربه وجود داشته است" از نظر پزشکی نمی توان بطور قطعی گفت ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر!" هرچند این امر محتمل است"! شرق ٩٢/۴/١١
همچنین به نقل از محسنی اژه ای در روزنامه اطلاعات ٩٢/۴/١١ آمده است: در صورت جلسه امضا شده توسط پزشکان و بازپرس پرونده این سوال از طرف بازپرس پرونده مطرح شد که "فشار روحی همراه ضربه های وارد شده می تواند سبب مرگ شود! پزشکان اعلام کردند: "این موضوع محتمل است اما نمی توان قاطعانه در این باره اظهار نظر کرد" روزنامه اطلاعات ٩٢/۴/١١
ما با این نقل وقول در واقع به اعتراف دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به چه نتیجه ای می توانیم برسیم؟ جز وجود شکنجه جسمانی و روانی در زندان ها رفتار ضد بشری و جنایتکارانه ای که سال های سال بر جسم و روان فعالان کارگری زندانی، زندانی سیاسی و حتی زندانیان جرائم عمومی حاکم است این بربریت و توحش قرنهاست که به جسم و جان مبارزان عرصه حقوق اجتماعی سرزمین نفرین شده استبداد زده مزد بگیران بطور تاریخی به نفع اربابان و صاحبان دولت های مرتجع شان شلاق کش است.
محسنی اژه ای خوب هم می داند که اصول ٢٢ و ٢٣، ٢۴، ٢۵، ٣٢، ٣۴، ٣۵ ، ٣٦ ، ٣٧ و ٣٩ قانون اساسی توسط عمال جانی جمهوری اسلامی نقض شده بلکه در کمال وقاحت به نقص آشکار اصل ٣٨ منع شکنجه و... اعتراف می کند. چرا آمرین وعاملین این جنایت آشکار طبق قانونی اساسی مورد قبول خودتان معرفی و محاکمه نمی شوند آنهم طبق سطر آخر اصل ٣٨ که می گوید، متخلف از اصل ٣٨ قانون اساسی طبق قانون باید مجازات شود در ضمن پیامی به کارشناسان حقوقی اصلاح طلب داریم که پس از پیروزی حسن روحانی در نشریات خود از وی خواستید به اصول مغفول مانده قانون اساسی بپردازد چرا در مورد مرگ فعالان کارگری و سیاسی در زندان های ارتجاع سکوت کرده اید؟
چرا از حقوق فعالان کارگری و سیاسی قربانی شده در طول حاکمیت اسلای سرمایه داری سخنی نمی گویید؟ بابا دست مریزاد.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان