: گزارشی از

اعتصابات پیروزمندانه کارگران نیروگاه گازی قلیان سنندج


سوم خرداد ماه هشتاد و چهار


سایت پیام :

به دنبال اعتصاب 150کارگر شرکت نیروگاه گازی "قلیان" سنندج در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه و عملی نشدن وعده های کارفرمایان در خصوص پرداخت مطالبات معوقه آنان، کارگران این نیروگاه بار دیگر اقدام به اعتصاب نمودند.

روز دوشنبه یک خرداد ماه کارگران نیروگاه گازی قلیان بار دیگر اقدام به اعتصاب نموده و تلاش کارفرمایان برای پایان دادن به اعتصاب آنان بدون نتیجه بود و کارگران تا روز یکشنبه به اعتصاب خود ادامه دادند.

سرانجام کارفرمایان عیدی سال 84 کارگران را پرداخت نموده و وعده پرداخت دیگر مطالبات کارگران را دادند.

کارگران تهدید کرده اند در صورتیکه حقوق معوقه ماههای اسفند و فروردین آنان هر چه زودتر پرداخت نشود روز 5 خراد ماه بار دیگر اعتصاب خواهند نمود.