: گزارش

ITF گزارش کوتاهی از جلسه افتتاحیه چهل ویکمین کنگره


سیزدهم مرداد ماه هشتاد و پنج


چهار شنبه 2 اوت 2006 چهل و یکمین کنگره فدراسیون بین المللی کارگران بخش حمل و نقل ( I T F ) با حضور 1200 شرکت کننده و با اجرای سرود ملی آفریقای جنوبی توسط کارگران اتحادیه کارگری حمل ونقل آفریقای جنوبی آغاز به کار کرد.

سخنرانان میهمان جلسه افتتاحیه این کنگره به همبستگی کارگران حمل و نقل بین المللی در جریان مبارزه برادران و خواهران آفریقای جنوبی خود علیه آپارتاید اشاره کردندوهمگان را به احیای مبارزه علیه بی عدالتی اجتماعی جهانی فرا خواندند.

خانم Mpumi MPOFU رئیس کل وزارت حمل ونقل آفریقای جنوبی،ضمن ابراز حمایت همه جانبه از این گرد همائی،بیان داشت هر گونه تهدید نسبت به حقوق کارگران در هر گوشۀ جهان تهدیدی علیه کل کارگران جهان محسوب می شود.

خانم Mpumi MPOFU بازداشت منصور اسالو دبیر کل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، که از دسامبر 2005 بدلیل فعالیت سندیکایی در زندان بسر می برد،را محکوم کرد.

وی تنها سخنرانی نبودکه به بازداشت منصور اسالواعتراض نمود . دیگر سخنرانان این جلسه عبارتند از :

-Randall HOWARD دبیر کل اتحادیه میزبان (اتحادیه کارگران بخش حمل و نفل آفریقای جنوبی) (satawu)

-Umraomal PUROHIT رئیس I T F

-Zwelinzima VAVI رئیس اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی

-Ezrom MABYANA رئیس اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل آفریقای جنوبی

-Kate MATLO متصدی منطقه LIMPOPO اتحادیه کارگران بخش حمل و نفل آفریقای جنوبی

- Guy RYDER دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری

-Fred VAN LEEUWEN دبیر کل آموزش بین المللی و مسئول همآهنگی فدراسیون های اتحادیه جهانی

کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا

http://www.itfglobal.org/congress