: گزارش

در خصوص خشونت علیه کارگران " ILO " سازمان بین المللی کار


بیست هفتم خرداد ماه هشتاد و پنج


سایت پیام :

براساس گزارش سازمان بین المللی کار" ILO " خشونت، ارعاب، تهدید و سواستفاده در محیط های کارگری در سراسر جهان در حال افزایش است.

در گزارش سازمان بین المللی کار آمده است: سواستفاده های روانی در محیطهای کاری در کشورهای جهان افزایش یافته است، به صورتی که در کشورهای اروپایی 15 میلیون کارگر تحت فشار خشونتهای روانی قرار می گیرند.

این گزارش می افزاید: امروزه بی ثباتی در بسیاری از انواع مشاغل فشارهای زیادی بر محیطهای کاری وارد می کند که اکثریت آنها به صورت خشونت علیه کارگران خود را بروز می دهند.

براساس این گزارش در کشورهای فقیر زنان، کودکان و مهاجران اکثریت کارگران را تشکیل می دهند که مورد خشونت قرار می گیرند.

کشورهای آفریقایی جنوبی، اوکراین، کویت و هنگ کنگ از جمله مناطقی اعلام شده اند که در آنها اذیت و آزار و سواستفاده های جنسی مهمترین خشونت در محیطهای کارگری علیه کارگران محسوب می شوند.

گزارش مذکور تاکید می کند که خشونتهای فیزیکی در آمریکا سومین عامل مرگ و میر در محیطهای کاری است و سالانه 700 کارگر در محیطهای کارگری به طرز وحشتناکی به قتل می رسند.

سازمان بین المللی کار در پایان گزارش خود آورده است: در فرانسه طی سال 2002 بیش از 3 هزار کارگر بخشهای دولتی ،خصوصی و حمل و نقل از جمله رانندگان تاکسی از سوی پلیس و افراد ناشناس مورد ضرب و شتم و آزار روانی قرار گرفتند.