: گزارش

سازمان تأمین اجتماعی در مورد حوادث ناشی از کار در سال هشتاد و چهار


سی ام خرداد ماه هشتاد و پنج


تهران- خبرگزاری كار ايران:

در سال 84 از شش ميليون و 369هزار بيمه شده اجباری سازمان تامين اجتماعی تعداد 21هزار و 195 نفر دچار حادثه ناشی از كار شده اند كه از اين تعداد 53/98 درصد را مردان و 47/1درصد را زنان تشكيل می دهند.

به گزارش ايلنا "سياوش قراگزلو" مدير كل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی در گفت و گويی ضمن بيان اين مطلب، افزود: حوادث ناشی از كار نه تنها باعث ايجاد مشكلات جسمی، روحی، اقتصادب و خانوادگی برای فرد حادثه ديده می شوند بلكه بار مالی زيادی برای كارفرمايان و سازمانهای بيمه ای از جمله سازمان تامين اجتماعی تحميل می نمايند.

"قراگزلو" تصريح كرد: در سال 84 از شش ميليون و369 هزار بيمه شده اجباری سازمان تامين اجتماعی تعداد 21هزار و 195 نفر دچار حادثه ناشی از كار شده اند كه از اين تعداد 53/98درصد را مردان و 47/1درصد را زنان تشكيل می دهند. همچنين 77/74 درصد از حادثه ديدگان به متاهلين و 23/25 درصد به مجردين اختصاص دارد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 65/14 درصد رشد داشته است.

وی با بيان اينكه در سال گذشته بيشترين فراوانی حادثه به لحاظ عضو حادثه ديده مربوط به پا وانگشت پا با 42/49 درصد بوده است، گفت: بعد ازعضو پا بيشترين فراوانی حادثه مربوط به دست و انگشتان دست با 21/30 درصد می باشد و در مقابل كمترين عضو حادثه ديده مربوط به مغز با 35/0 درصد است يعنی می توان گفت كه عضوهای دست و پا بيشتر از بقيه اعضاء بدن در معرض حادثه قرارمی گيرند.

مدير كل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی سپس به تشريح وضعيت حادثه ديدگان در سال گذشته براساس توزيع سنی حادثه ديدگان پرداخت و اظهاركرد: براساس بررسی های انجام شده بيشتر حادثه ديدگان در گروه سنی 25 تا 29 سال با 43/25 درصد قرار دارند و در مقابل در سنين بالاتر تعداد حادثه ديدگان كمتر می شود كه اين امر را می توان ناشی از تجربه و ديدن آموزشهای لازم و ... در سنين بالا در نظر گرفت به عبارت ديگر بيمه شدگان جوان بيشتر در معرض خطر حادثه قرار دارند.

وی با اشاره به علل حوادث ناشی از كار در سال 84 ، گفت: چنانچه علل حوادث ناشی از كار را در اين سال مورد بررسی قرار دهيم، مشاهده می شود كه بی احتياطي با 77/51 درصد عامل بيشترين حوادث ناشی از كار است و در مقابل تهويه نامطلوب با 17/0 درصد كمترين سهم حوادث را به خود اختصاص داده است .

"قراگزلو" تصريح كرد: با توجه به فعاليت اقتصادی بيمه شدگان فعاليت اقتصادی مربوط به فلزات اساسی و ماشينهاي الكتريكی 84/23 درصد بيشترين سهم و فعاليتهای اقتصادی متفرقه در صنايع با 27/0 كمترين سهم را دارا هستند.

مدير كل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی سپس به تشريح و بررسی وضعيت نتيجه حوادث پيش آمده برای 21 هزار و 195 نفر حادثه ديده پرداخت و گفت :19 هزار و 192 نفراز حادثه ديدگان كه 55/90 درصد را شامل می شود پس از حادثه بهبودی كامل را به دست آورده اند و كمتر از 47 صدم درصد آن منجر به فوت شده و 98/8 درصد دچارازكارافتادگی شده اند.

وی با بيان اينكه بيشترين حادثه در روز اتفاق افتاده است، گفت: بيش از 5/91درصد از حادثه ديدگان در طول روز دچار آسيب شده اند و تعداد روزهای از دست رفته بابت معالجه سرپايی 828 هزار و 157 روز، بابت بستری 651 هزار و 176روز بوده است كه تعداد روزهاي معالجه حادثه ديدگان و برقراری مستمری آنها بار مالی نسبتا سنگينی را بر دوش سازمان تحميل و اثرات نامطلوبی بر وضعيت مالی سازمان گذاشته است.

"قراگزلو" در پايان يكی از وظايف مهم سازمان تامين اجتماعی را حمايت از حادثه ديدگان ناشی از كار عنوان كرد و گفت: در قبال اين وظيفه سازمان، وظيفه مهم كارفرمايان و كارگران سعی در جلوگيری از بروز حوادث درهنگام كار يا حداقل كاهش تعداد اين گونه حوادث می باشد كه برای انجام اين مهم ابتدا بايد شناخت دقيقی از مشاغل پر خطر بدست آورد كه با داشتن آمار دقيق شناخت بهتر و كامل تری نسبت به فعاليتهای مخاطره آميز و خطرناك كسب و جهت جلوگيری از عوارض سوء ناشی از اين حوادث اقدامات لازم را انجام دهيم.