افق روشن
www.ofros.com

LOخروج گستردۀ کارگران سوئد از عضویت در اتحادیۀ سراسری

جمشید کارگر                                                                                                  چهارشنبه ٧ بهمن ۱٣٨٨

طی سال های اخیر هزاران کارگر عضو اتحادیه های کارگری سوئد متشکله در اتحادیه سراسری کارگران سوئد LO از عضویت این اتحادیه ها خارج گشتند. بدیهی است که علت این گونه فروریزی گستردۀ اعضای اتحادیه های وابسته به اتحادیۀ سراسری LO به علت فروریزی توهم توده های کارگر نسبت به ماهیت سرمایه دارانه و ضد کارگری اتحادیۀ مزبور بوده است. نهادی که بنام اتحادیۀ کارگری در جنبش کارگری رسالتی جز کنترل و سرکوب هرگونه حرکت و مبارزۀ ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر را ندارد و در عین حال و در واقع کنسرنی عظیم در سرمایه گذاری و مشارکت در مالکیت و برنامه ریزی کار و تولید انحصارات عظیم صنعتی و مالی می باشد.
اعضای اتحادیه های کارگری سوئد طی سالهای اخیر و به خصوص از سال گذشته که دولت و کارفرمایان سوئد به بهانه حل بحران اقتصادی تعرض وسیع و همه جانبه ای را به کار و سطح معیشت آنان آغاز کرده اند، به طور عینی شاهد همکاری و همراهی سران خیانتکار این اتحادیه ها با کارفرمایان در مورد پیشبرد طرحهای ضد کارگری بوده اند. در این مدت توده های کارگر سوئد در مراکز مختلف کار و تولید نه تنها مجبور شده اند برای حفظ اشتغالشان به کاهش دستمزدهای خود رضایت دهند، بلکه شاهد اخراج ده ها هزار تن از همزنجیرانشان نیز بوده اند. در هیچ کدام از این موارد اتحادیه های سرمایه سالار در سوئد نه تنها هیچ حرکت اعتراضی را جهت عقب راندن این تعرضات صاحبان سرمایه به سطح معیشت توده های کارگر سازمان نداده اند٫ بلکه خودشان پیشنهاد کنندۀ کاهش دستمزد کارگران چند حوزۀ کار و تولید به بهانۀ حفظ کار آنان، بوده اند و در اجرای آن و سایر طرح های ضد کارگری کاملاً با صاحبان سرمایه همراهی و همکاری کرده اند.
روند برطرف شدن توهم کارگران نسبت به ماهیت LO به خاطر عملکرد مستمر ضد کارگری ا ش، و در این راستا خارج شدن آنان از عضویت آن همچنان ادامه دارد. بطوریکه طی سال گذشته چهار اتحادیۀ صنعتی متشکلۀ در LO بیش از ٣٠٠٠ نفر از اعضای کارگر خود را از دست دادند. این تعداد در حدود سه چهارم کل فروریزی اعضای LO می باشد.
GS اتحادیۀ جنگل ، چوب وگرافیک ۶ ,٩ درصد از اعضایش کاسته شده است. ٢٩٠٠ نفر از کارگران بازنشستۀ عضو، بعد از افزایش حق عضویت اتحادیۀ مزبور از آن خارج گردیدند. این تعداد تقریباً نیمی از اعضا را تشکیل می دادند. مابقی کناره گیری های کارگران از عضویت اتحادیه ها در جریان بحران جاری اقتصادی صنایع صورت گرفته است بطور مثال اتحادیۀ فلز IF-Metall ٢١٠٠٠ نفر از اعضایش را از دست داده است، که این امر اساساً به علت موضع گیری های بغایت ضد کارگری این اتحادیه در قبال سرشکنی بار بحران بر گردۀ کارگران عضوش بوده است
صدر نشینان سرمایه دار و مسئولین مزدور اتحادیه های مزبور و از جمله اتحادیۀ سراسری LO در مورد علت خارج شدن گستردۀ تودۀ کارگران از عضویت اتحادیه های متبوعشان به توجیهات یاوه سرانه ایی پرداخته و می پردازند تا به این وسیلۀ علت واقعی این امر را پنهان کنند.
خارج شدن کارگران سوئد از اتحادیه های سرمایه سالار این کشور اگر در گام بعدی به اقدام کارگران برای سازماندهی شورایی و ضد سرمایه داری اشان منجر می شد، می توانست به عنوان گام نخست تشکل یابی ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر سوئد تلقی گردد. اما در حال حاظر این گونه نیست. با وجودی که اکثریت کارگران این کشور هیج گونه توهمی نسبت به عملکرد ضد کارگری این اتحادیه ها ندارند اما علل اصلی این امر را در وابستگی و مزدوری سران و صدرنشینان این اتحادیه ها و ازجمله LO به کارفرمایان و دولت سرمایه داری وساختار بوروکراتیک اتحادیه ها می دانند که این علت دوم را به نوبۀ خود عامل بقای این گونه رهبران و صدر نشینان در راس اتحادیه و همچنین سدی در مقابل دخالتگری تودۀ کارگر در فعالیت ها و تصمیم گیری های اتحادیه تلقی می کنند. به یک کلام ماهیت رفرمیستی سندیکالیستی این اتحادیه ها را به عنوان عامل اصلی زیر سوال نبرده ونمی برند و متاسفانه هنوز نسبت به این گرایش منحط سرمایه دارانۀ درون جنبش کارگری دچار توهم هستند.
به هر حال جدا شدن مستمر کارگران سوئد ازاتحادیه ها را باید به فال نیک گرفت زیرا مبارزۀ طبقاتی و ضد سرمایه داری برای طبقۀ کارگر سوئد نیز مانند سایر همزنجیرانش در سراسر جهان سرمایه داری جبر و ضرورت کار و زندگیش می باشد و در همین فرآیند راهی جز سازماندهی خود ندارد که با در نظر گرفتن رهایی بخش عظیم توده هایش از تنگنای حصار اتحادیه ها و با استفاده از تجارب کسب شده از سیطرۀ جنبش رفرمیستی سندیکالیستی، راه برای آنان در ایجاد تشکیلات واقعی با اتکا به نیروی خودشان هموار تر خواهد بود. بدیهی است که در این رابطه نقش فعالین ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر سوئد تعیین کننده می باشد.

جمشید کارگر - ژانویۀ ٢٠١٠

منبع ارقام: نشریۀ اینترنتی LO