افق روشن
www.ofros.com

گزارش اعتراض به قتل افشین اسانلو و اعدام زندانیان سیاسی در پاریس


کمیته اعتراض پاریس                                                                                          سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹٢

گزارش تظاهرات "کمیته اعتراض به قتل افشین

اسانلو و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و کارگری در ایران ـ پاریس"

برای اعتراض به خشونت همیشگی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نسبت به زندانیان سیاسی و نیز فعالان کارگری زندانی که برخی از آنان در چند ماه اخیر جان خود را با شکنجه های روحی و جسمی از دست داده اند و اعتراض به مرگ افشین اسانلو که با تحمل چند سال زندان، به قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی ایران پیوست؛ روز جمعه ٢١ تیرماه ١٣٩٢ برابر با ١٢ ژوئیه ٢٠١٣ در میدان باستیل پاریس از ساعت ١٨ تا ساعت ٢٠ با حضور ایرانیان مبارز و آزادیخواه و تنی چند از چپ های فرانسوی تجمع نمودیم تا از جان انسان های در بند و همچنین پشتیبانی از تشکل های مستقل کارگری و حمایت از فعالانی که به دلیل داشتن تعلق به این نهادها در زندان بسر می برند، دفاع کنیم. درطول تظاهرات ایستاده، بارها اعلامیه ی این کمیته به زبان فرانسه خوانده شد و در نقاط مختلف میدان معروف باستیل توزیع گردید که مورد حمایت افکارعمومی قرار گرفت. در سراسراین تظاهرات شعارهای زیر به فرانسه و حتا به فارسی تکرار می گردید:

١ـ زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٢ـ کارگر زندانی آزاد باید گردد
٣ـ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
۴ـ زنان فمنیست زندانی، آزاد باید گردند
۵ـ جدایی دین از حاکمیت شعار مردم ماست
٦ـ سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
٧ـ زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

کمیته اعتراض به قتل افشین اسانلو و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و کارگری در ایران ـ پاریس

٢٢ تیر ١٣٩٢ ـ ١٣ ژوئیه ٢٠١٣

تصاویری از این تظاهرات