افق روشن
www.ofros.com

شرایط کار وزیست کارگران کارخانه نساجی شین بافت و پیروز بافت سنندج


کارگر اخراجی                                                                                                       شنبه ٨ خرداد ١٣٨٩

نام کارخانه و نوع محصول تولیدی:
کارخانه شین بافت و پیروز بافت سنندج و تولید کننده پارچه.
چرا کارخانه دو اسم دارد؟ جهت استثمار هر چه بیشتر کارگران و کسب حداکثر سود و فراراز قوانین ومقررات موجود، و......

سرمایه گذاران ( کارفرمایان ):
از نوادگان خوانین منطقه دیواندره، اقایان عطاءالله و کیومرث امینی.

تعداد کارگران:
٧۴ نفر( ٢۵ نفر رسمی و ۴٩ نفر قراردادی، از نوع سفید امضاء). فاقد طرح طبقه بندی مشاغل. در کارخانه هیچ گونه تشکل و یا نماینده کارگری، حتی از نوع دولتی آن هم ندارد. اصولا بردگی مزدی در این شرکت قوانین خودش را دارد. کارگران در سه شیفت درطول شبانه روز و به صورت چرخشی کار می کنند. البته کارگران دارای شماره تماس شبانه روزی بوده و درصورت تماس مدیریت با آنها، باید خارج از شیفت و به صورت اضافه کار و درحالت فوری واجباری، در کارخانه حضور یابند.

نحوه استخدام پرسنل:
قانون مشخصی ندارد. سلسله مراتب مانند ارباب ورعیتی می باشد واقوام خان نیروهای ستادی را تشکیل داده ودر کل هر کسی بیشتر جان بکند! می تواند افرادی مانند خود را به استخدام درآورد. فرد به کار گرفته شده باید بتواند برای اجتماعی نمودن خویش کارش را از شستن ماشین خان شروع کرده واگر تحمل کرد، می تواند وارد مرحله ی بعدی یعنی نظافت کارخانه و شرکت در بارگیری وتخلیه بارشود! در تمامی این مراحل راه رفتن او باید شبیه آهو باشد و البته مطیع سایر کارگران! به این ترتیب کارگر قرارداد یک ماهه را به صورت شفاهی و سپس قرارداد سفید کتبی امضاء می نماید.

مجموعه قوانین ومقررات بردگان مزدی کارخانه شین بافت:
١- کارگر یک ساعت قبل از شروع به کار شیفت، باید از منزل خارج شود تا بتواند خود را به مسیر تنها سرویس کارخانه برساند. بیشتر کارگران با مسیر تعیین شده ی سرویس فاصله دارند.
٢- داخل سرویس صحبت کردن بر خلاف میل کارفرما پیگرد انضباطی دارد.
٣- کارگران بعداز پیاده شدن از سرویس باید مانند زندانی دست بر سر، مورد بازدید بدنی قرار گرفته واز جلو دوربین مدار بسته وارد سالن تولید شده ودستگاه تولیدی را تحویل بگیرند. این کار ( تحویل گرفتن دستگاه) به معنای بدون اشکال بودن می باشد، که در غیر اینصورت جریمه انضباطی(کسر حقوق) به دنبال دارد. ۴- برای گرفتن مرخصی استحقاقی باید هفت خان را طی کرد. مرخصی استعلاجی بدون اجازه، پیگرد دارد وباید پزشک متخصص آنرا تایید کند و بیشتر از یک روز، کارگرمورد بی مهری شدید کارفرما قرار می گیرد و درصورت تکرار، تمدید قرارداد را به مخاطره می اندازد و در ضمن از مرخصی استحقا قی هم کسر می گردد. مرخصی کارگران فامیل در کارخانه برای شرکت در مراسم ختم، فقط برای یک نفر از انها امکان پذیر می باشد. البته مرخصی اجباری هم وجود دارد. آن هم درصورتی که کارفرما بخواهد از قوانین مالی فرار کند، ١٠ الی ١۵روز مرخصی اجباری به کارگران داده می شود. دراین مدت با دعوت کردن از همه ی رؤسای قانونی به کارخانه، آنها را فریفته ومسئله اشتغال زایی استان را در خطر تعریف می کند. از سوی دیگر مرخصی استحقاقی کارگران نیز تما م شده وتسلط بیشتری بر کارگران پیدا خواهد کرد.
۵- جریمه : کارفرما هر زمانی که اراده کند با دلایل واهی، کارگران را جریمه می کند. اگر کسی هم معترض شود، جوابش این است:اعتراضی داری می توانی تسویه نموده و کار نکنی!
٦- سلسله مراتب شبیه پادگا ن است و در آن بالا، خان های امینی قراردارند!
٧- دوربین های مدار بسته شبانه روزی کنترل شده وگزارش آن به مدیریت داده می شود. این دوربین ها بسیار سود آور بوده وهر گونه حرکت انسانی را مشمول جریمه و بازخواست قرار می دهند.
٨- اضافه کاری اجباری: این اضافه کاری ها تاکنون بسیاری ازکارگران را بیمار وحتی یکی از کارگران زحمتکش( به شهادت خود کارگران) به اسم بهرام فرزام راد، براثر همین اضافه کاری سکته کرده وجان باخته است. البته مزایای اضافه کاری برای کارفرما بر کسی پوشیده نیست! در طول سال به طور متوسط هر کارگر ١۵٠٠ ساعت اضافه کاری اجباری دارد. اگر فروش خوب باشد، اضافه کاری اجباری حتمی است و در صورت کسادی بازار، مدیریت بنا به تصمیم خودش، تعطیلات را جابجا و کارگران را به مرخصی اجباری می فرستد .
٩- شرح وظیفه در مقابل دستور مافوق بی اعتبار است!
١٠- ایستادن ونشستن درطول ساعات کاری جرمی نابخشودنی است.
١١- دستمزد مطابق حداقل حقوق قانون کار است. البته اگر کارگر جریمه نشود.
١٢- رعب ووحشت از کارفرما و محیط کار و ترس از بازخواست وجریمه شدن کابوس های شبانه کارگران در هنگام خواب محسوب می شود!
١٣- شین بافت یک پادگان نظامی است که تمامی صفات مدیریت و برخورد با کارگران غیرانسانی است و کارگر آزاری به هرشیوه ی ممکن اجرا می شود.(۴٠ روز یکی از کارگران بنام ابوبکر فطنی، در حیاط کارخانه به صورت ایستاده، مورد اذیت وآزار روحی وجسمی قرار گرفت. کارگری با نام خانوادگی درویشی، توسط کیومرث امینی و دو نفر ازعواملش مورد کتک کاری شدید قرار گرفت و ...)
١۴- هر کدام ازابزار و وسایل تحویلی کارگران، در صورت شکسته شدن و یا اسقاط و گم شدن، بنا به تشخیص کارفرما باید دوباره توسط کارگرخریداری شود.
١۵- ازقانون کار حرف زدن در محیط کار جرم محسوب می شود و کسر حقوق به دنبال دارد.
١٦- عضویت در تشکل های کارگری، حتی خارج از کارخانه جرم است واخراج را در پی دارد.
١٧- اربابان این کارخانه، در کاخ های خود در کانادا مقیم هستند و هر ماه با مسافرت های هوایی، مغضوب شدگان را عذاب می دهند. البته باید همیشه خزانه ارباب پر باشد، چون که درآمد ایشان به ریال است وخرج به دلار!
١٨- دوستی جرم است ویکی از وظایف مدیریت ایجاد تفرقه میان کارگران است و داد و فریاد و توهین از اصول اخلاقی آنهاست.
١٩- این کارخانه هیچگونه حمایت مالی واسپانسری در قبال کارگرانجام نمی دهد وهر روز صاحبان کارخانه با مکیدن خون کارگران چاق تر می شوند. طوری که کیومرث امینی به بیماری نقرس مبتلا می باشد.
٢٠- شیوه مدیریت به گفته بسیاری از نزدیکان کارفرما شبیه مدیریت عهد قاجار است!
٢١- مداحان و تملق گویان و گزارش گران مدیریت، که معمولا اقوام کارفرما هستند، از نیروهای ستادی و اداری مدیریت محسوب می شوند، که گاهی اوقات برای لشکرکشی ها خارج از وظایف مورد استفاده قرار می گیرند وپست کاری آنها با هیچ کارگر مریضی قابل تعویض نیست.
من21 مورد را گفتم، اگر باور ندارید به طور خصوصی از یکی از کارگران سوال کنید.امکان دارد آنقدر مرعوب شده باشد که حتی جرات حرف زدن را نداشته باشد.
خلاصه کنم: شین بافت کارخانه جهنمی است که من حدود ده سال به عنوان فردی مرعوب شده در آنجا کار کردم.

اعتراض واعتصاب:
اعتصاب تا به حال نداشته است واعتراض به صورت انفرادی وغیر متشکل و پراکنده صورت گرفته و فرد معترض اخراج شده است. ایجاد رعب ووحشت وترس وتحقیر وتهدید به اخراج از دلایل عمده ی عدم اعتراض دسته جمعی عنوان می شود.
اخراج: اگر بخواهند کارگر رسمی را اخراج کنند آنقدر او راعذاب می دهند تا خود فرار کند. کارگر قراردادی هم که حق حرف زدن ندارد.

شرایط فیزولوژیک کارخانه:
رطوبت بالای ٨٠ درجه ،گرما بالای ٣٠ درجه، گرد وغبار نخ به غلظت گردباد، شدت صدای ماشین آلات به حدی است که هیچ کس نمی تواند حتی در فاصله اندک باهم حرف بزند. جابه جا نمودن و بارگیری و تخلیه بدون ماشین ،استفاده از مواد شیمیایی آهار، نور صد درصد مصنوعی. درطول ساعات کاری استراحت معنی ندارد.

بیماریهای ناشی از کار و رعایت نکردن بهداشت وایمنی:
دیسک کمر، آلرژی، بیماریهای پوستی، سنگ کلیه، سوزش چشم، بیماریهای تنفسی، آسم وبیماری های قلبی وروانی... جمعی ازکارگران به اسامی حسین احمدی، ابوبکر فطنی، حبیب اله هاشمی، سید حسام سعیدی، فردین درویشی که دچار بسیاری از بیماری های فوق شده اند، مجبور به ترک کار و استفاده از بیمه بیکاری شدند و به مراجع قضایی شکایت نموده اند. در نتیجه این بیماری ها، از قدرت بدنی كارگر كاسته می شود. آنها قبل از شکایت تقاضای تغییر وجابجایی شغلی کرده بودند. در این کارخانه به جای اول ایمنی بعد کار، شعار اول امینی بعد کار عملی شده است! بسیاری از بیماری ها به علت عدم توجه کارفرما به مسائل ایمنی به وجود امده است. به تازگی هم به تعدادی از کارگران، اخطار پزشکی داده شده که باید بیماری های ناشی از کار را درمان و یا ترک کار کنند. جالب تر اینکه بعد از ١٨ سال کار، به کارگران فشار آورده اند که برگه ای را امضا کنند که کارخانه وسایل ایمنی، از قبیل ماسک، گوشی و کفش به تعدادی تحویل داده است واگر کارگری دچار بیماری شود، مدیریت کارخانه هیچ مسئو لیتی ندارد. این وسایل، دو سه سالی است که مرتب داده می شود. جواب کارفرما درمقابل بیماری کارگران: اینجا گدا خانه نیست، تنها تو نیستی!

اداره کار وقانون:
بدون تردید اداره کار به جای اجرای قانون، به اشتغال با دیدی کاملاً حمایت گرانه از سرمایه می نگرد و همیشه و درهمه جا به دنبال هموار کردن موانع سرمایه گذاری، یعنی سرکوب کارگران می باشد. انتخاب نماینده کارفرمایان ومدیران ضد کارگری برای ریاست اداره کار جای تعجب ندارد وهر کس از حقوق کارگران دفاع می کند به نام کمونیست و ضد انقلاب دادگاهی می گردد. البته رای هایی هم که درقانون به نفع کارگر داده می شود، ضمانت اجرایی ندارد.

کلام آخر:
به چه کسی پناه ببرم که بی پناهم، با کی صحبت کنم که مصاحبتم جرم نباشد، کدام چه باید کرد را عمل نمایم، تااعمالم به سر منزل مقصود برسد. من خواهان برابریم، برابری، برابری، برابری ...

یکی از کارگران اخراجی کارخانه شین بافت سنندج - اردیبهشت ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com