افق روشن
www.ofros.com

خلاصه گزارش سالانه سازمان جهانی کار در رابطه با وضعیت کارگران ایران


کارگر فلزکار                                                                                                   شنبه ۱٨ خرداد ۱۳۹٢

در زیر خلاصه گزارش سالانه سازمان جهانی کار در رابطه با وضعیت کارگران ایران که چند ساعت پیش بررسی شد از آنجایی که تا بحال شاهد بوده ایم بعد از چند روز روزنامه های ایران گزارش وارونه ای از نشست میدهند این گزارش را می فرستیم لطف کنید در صورت امکان آن را انعکاس بدهید.
بر اساس شکایات امسال تشکلات کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون های حمل و نقل، کنفدراسیون معلمان، کنفدراسیون روزنامه نگاران و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که امسال به آی ال او فرستاده شده است و شکایات تشکلات کارگری ایران در سایت ها میباشد و درغیاب نمایندگان واقعی تشکلات کارگری ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار، دیگر تشکلات کارگری جهانی هنوز در انعکاس وضعیت کارگران ایران کوشا هستند ، امروز صبح هفتم ژوئن ٢٠١٣ در شهر ژنو، کمیته آزادی تشکلات کارگری در رابطه با مقاوله نامه سی ١١١ ( تبعیض در محیط کار که ایران این مقاوله نامه را امضا کرده است) خواستار جوابگویی رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با تبعض در محیط کار شد که از سال های قبل جزو شکایت بخش کارگری است و ایران باید جوابگو باشد. (در ضمیمه گزارشات قبلی آمده است که از صفحه ۴٨٠ شروع میشود).
در این بخش نماینده حکومت ایران با دادن آمار و ارقام به سبک گذشته میخواست نشان دهد که تبعیض در محیط کار کم شده است و بطور مشخص قوانینی در مجلس طرح شده که در شورای عالی در حال بررسی است.
سپس نمایندگان اتحادیه های کارگران فرانسه و کانادا با سخنرانی های خودشان این موضوع را برجسته کردند که وضعیت تبعیض در محیط کار نه تنها کم نشده است بلکه افزایش یافته و این تبعیض در رابطه با زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند می بینیم که حتی با داشتن مدارک دانشگاهی تنها زیر بیست درصد کار میکنند، اخراج آنها، و حتی حقوقشان کمتر از مردان میباشد حتی در پرداخت حقوق، وضعیت تبعیض نسبت به زنان در بسیاری از موارد بسیار وخیم تر شده است، سخن گفته شد. در دیگر بخش ها از جمله قوانینی که در حال تصویب است کم کردن ساعات کار زنان و بیشتر بیکار سازی است و برجسته شدن این قوانین که از قوانین شرعیه میباشد حتی دست زنان را از داشتن بسیاری از کارها کوتاه میکند. در رابطه با بهائی ها و اقلیتهای مذهبی و ملی هم همین روال وجود دارد.
در انتها مسئولین بخش کارگری و کارفرمایی با پذیرفتن پیشنهاد رفتن یک هیئت عالی رتبه از سازمان جهانی کار [به ایران، این پیشنهاد را] در دستور کار قرار دادند ( نه هیئت سه جانبه که در گذشته به ایران رفته است - بلکه عالی ترین هیئتی که بتواند از زوایای تکنیکی به این مسئله بپردازد که در آن متخصصین حضور دارند ) که برای تصویب فرستاده شده است.

"کارگر فلزکار" - ٢٠١٣/٦/٨