افق روشن
www.ofros.com

و گزارش آن درمورد ايران ITUC درباره

کمیته هماهنگی                                                                                          شنبه ١٨مهر ۱٣٨٨

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگری (ITUC)نهادی سندیکالیستی و متشکل از اتحادیه های کارگری وفادار به نظام بردگی مزدی، مخالف سرسخت هر نوع جنب و جوش ضدسرمایه داری توده های کارگر دنیا و خواستار پایان دادن به هر گونه مبارزه طبقه کارگر براي کاهش سود سرمایه داران یا اختلال در نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه است. محور اساسی فعالیت های اين كنفدراسيون متقاعد کردن کارگران دنیا به قبول جاودانگی نظام سرمایه داری، مشروط كردن هرگونه بهبود زندگی و شرايط کار و دستمزد كارگران به سود بسیار انبوه سرمایه داران و در همان حال عريضه نويسي به صاحبان سرمایه و دولت ها برای درخواست برخی خواسته های اولیه و نازل کارگران است. کنفدراسیون همین مطالبات بسیار ابتدايی و پيش پاافتاده را هم فقط تا آنجا حق کارگران می داند که تحقق آن ها كوچك ترين خدشه اي بر کوهساران عظیم سود سرمایه جهانی وارد نياورد. در غیراین صورت، حتماً از کارگران می خواهد که کل دار و ندار خود را در آستانه سود بیشتر سرمایه و بقای نظام بردگی مزدی قربانی كنند. یکی از رسالت های بنیادی کنفدراسیون دخالت مؤثر و گسترده در حوزه مجادلات میان بخش های مختلف سرمایه جهانی، دولت ها و قطب های مختلف قدرت جهانی سرمایه به نفع مسلط ترین قطب سرمايه داري دنيا یعنی دولت آمریکا و متحدانش است. ITUC كه پيش از اين به نام ICFTU فعاليت مي كرد با همین هدف و در جريان منازعات میان قطب های غربی و شرقی نظام سرمایه داری پدید آمده است. رسم و منوال کار این نهاد آن است که هر سال گزارشی از برخی مسائل مربوط به روابط کارگران و سرمایه داران در کشورها تهیه می کند و منتشر می سازد. گذشته از اين كه گزارش هاي سالانه ITUC با هدف انداختن پرده ساتري بر روي ماهيت انسان ستيز جامعه سرمايه داري در كشورهاي مختلف دنيا ارائه مي شوند، يك ويژگي شاخص آن ها، كه ديدگاه و رويكرد سرمايه مدار اين كنفدراسيون را به خوبي نشان مي دهد، اين است كه آگاهانه و عامدانه جنبش كارگري همه كشورها را جنبشي اتحاديه اي و همه فعالان كارگري اين كشورها را فعالان صنفي و سنديكاليست مي نامد. با این همه، جنايات و انسان ستيزي جامعه سرمايه داري چنان آشكار و انكارناپذير است كه تلاش هاي عامدانه اين گونه تشكل هاي سرمايه مدار نيز قادر به پوشاندن آن ها نيست، به طوري كه حتي گزارش هاي آن ها نيز با همه سطحی و پیش پا افتاده بودنش حاوی نکاتی در مورد ستمگري هاي سرمایه داری و دولت آن بر توده های کارگر است. آخرين گزارش سالانه ITUC درمورد ايران را در اینجا نقل می کنیم ( لازم به توضيح است كه ترجمه اين گزارش در چند مورد نادرست و نثر آن در موارد زيادي پردست انداز است. از آن جا كه به متن اصلي اين گزارش دسترسي نداشتيم مجبور شديم اين ترجمه را تقريبا به همان صورتي كه براي ما فرستاده شده است منتشر كنيم).

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٦ مهر ٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com

* گزارش ITUC در همان صفحه زیراین نوشته در سایت کمیته هماهنگی و همچنین در زیر این نوشته در افق روشن درج شده است. برای دیدن گزارش «اینجا » کلیک کنید.