افق روشن
www.ofros.com

مجمع عمومی سالیانه کارگران خبازسقز

همراه باتصاویر

گزارش رسیده                                                                                                   جمعه ١٠ خرداد ۱۳۹٢

برابردعوتنامه ی قبلی از کارگران خباز دعوت شده بود که در روز چهارشنبه مورخ ٨ خرداد ماه ١٣٩٢ ساعت چهار بعدازظهر در محل کتابخانه عمومی شماره یک واقع در خیابان ساحلی شهر سقز، حضوربه هم رسانند.
در ساعت مشخص شده کارگران درمحل جمع شدند. ساعت چهارونیم جلسه باحضور ١۴٩ نفر رسمیت پیدا کرد . ابتدا مجری برنامه برهان حسینی ریزبرنامه هارا اعلام کردکه بدین شرح بود:
١- گزارش هیات مدیره وبازرسان.
٢- اعلام بیلان سالیانه توسط خزانه دار،
٣- خط مشی انجمن در سال ٩٢
۴- انتخابات برای هیات مدیره وبازرسان

گزارش برگزاری مجمع:
بااعلام اینکه جلسه مجمع عمومی رسمیت پیداکند از اعضای حاضر درخواست شد که هیات رئیسه را انتخاب کنند. مجمع عمومی از بین حضار پنج نفررابه عنوان هیئت رئیسه انتخاب نمود .١-علیرضاسلیمی ٢- امیرصالحی ٣- محمد عبدی پور ۴ - جلال حسینی ۵- ایرج محمدی، تقسیم سمت کردند محمد عبدی پو به عنوان ریس مجمع و ایرج محمدی به عنوان ناییب ریس وعلیرضا سلیمی به عنوان منشی وجلال حسینی وامیرصالحی به عنوان ناظر انتخاب شدند.
در حین برگزاری مجمع رئیس اداره کار ونیروهای امنیتی بانماینده اداره کار، علی موسوی که در مجمع حضور داشت تماس گرفتند واز ایشان خواستند تا به مجمع اعلام کند عبدی پور وجلال حسینی باید از جایگاه رئیس و ناظر مجمع حذف شوند وکسانی دیگر جایگزین آنان شوند درغیراینصورت از ادامه مجمع جلو گیری خواهند کرد .نماینده اداره کار علی موسوی این مسولیت راقبول نکرد وگوشی رابه رئیس هیات مدیره ، محمد احمد پور داد واز ایشان خواستند که به عبدی پور وحسینی اعلام کند که ایشان هم گفت رفقا آینها به شماها حساسیت دارند وبه مااعلام کرده اند اگر از سمتشان حذف نشوند از ادامه مجمع جلوگیری میکنیم مااز رفقا درخواست مینماییم که خودشان تصمیم بگیرند.
محمد عبدی پور و جلال حسینی به نحوه حذف خودشان اعتراض کردند ولی اظهار نمودند باتوجه به اینکه نیروهای امنیتی ورئیس اداره کار به حضور ماحساسیت دارند مشکلی نیست مااز سمت خود بنا بر حساسیت مامورین صرف نظرنمیکنیم و صرفنظرما به این دلیل است که ازادامه ی کارمجمع جلوگیری نکنند.
سپس کارگران خباز از وضع موجود اعتراض کردند با انتخاب هیات رئیسه جدید ، مجمع کارخو را شروع کرد، محمد احمدپور رئیس هیات مدیره گزارش سالیانه رابه مجمع ارائه داد سپس گزارش مالی قرائت شد. دررابطه باخط مشی جدید انجمن هیات مدیره جدید رامامور یک سری اصلاحات در اساسنامه کردند ودر پایان انتخابات برگزار شد که محمداحمد پور وحیدر حسنی ورضااسماعیلی به عنوان هیات مدیره ومحمد محمدپور به عنوان بازرس انتخاب شدند.

گزارش رسیده - هشتم خرداد ماه نودودو