افق روشن
www.ofros.com

قرار داد موقت کار


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    پنجشنبه ٦ مهر ١٣٩١

توضیح: این قرداد که توسط یکی از کارگران این شرکت برای کمیته هماهنگی فرستاده شده، نمونه‌ای از قراردادهای ضد کارگری است که به میلیون‌ها کارگر ایرانی تحمیل می‌گردد و کاملن یک سویه و در جهت تشدید استثمار وحشیانه مزدبگیران تنظیم گردیده است. تنها راه مقابله با این ظلم آشکار کارفرماها و سرمایه‌داران، اتحاد و همدلی از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.
مجتمع غذایی سیانا در سراسر ایران در تمام استانها دفتر فروش ونمایندگی دارد. این مجتمع دارای صدها کارگر است که به شیوه ی بسیار غیر انسانی کارگران را استثمار می کنند بعضی از این کارگران بیشتر از 1 سال بدون هیچ قراردادی مشغول به کار بوده اند و به جای حق بیمه وعیدی سنوات با قرارداد موقت روبرو شده اند این شرکت هر گاه بخواهد کارگررا اخراج و نیروی بی کار را جایگزین می کند

قرار داد موقت کار

١- این قرارداد در تاریخ ٩١/ / بین صنایع غذایی سیا نا از طرف و شخص کارگر به شماره شناسنامه ــــــ صادره ـــــ متولد ــــــــ فرزند ــــــ به ادرس ـــــــــ خیابان ‌ـــــــــ.کوچه ـــــــ .که در این قرار داد شاغل نامیده می شود .به شرح ذیل منعقد می گردد.
٢- مدت کا ر موقت با شاغل برای مدت .نامشخص طبق مقررات وضوابط شرکت قرار داد منعقد می گردد وپس از انقضاء مدت در صورت نیاز به تخصص شاغل و رضایت طرفین قرار داد از طرف شرکت ودر مورد معین تعیین خواهد شد.
٣- شغل ویزیتوری می باشد و موظف است کلیه امور مربوط به خودرا زیر نظر شرکت یا نماینده یا سرپرست مستقیم انجام دهد.
۴- دست مزد بر اساس توافق طرفین طبق بخشنامه در آخر ماه پرداخت خواهد شد.
۵- ساعت کار شاغل با توافق طرفین خواهدبود.
٦- در صورتی که در آینده مشخص گردد خدمت شاغل منع قانونی داشته و یا اظهارات شاغل در فرم استخدام صحت نداشته و خلاف آن ثابت شود این قرار داد خود به خود باطل می شود و امضاء قرار داد به منزله استعفاء شاغل خواهد بود.
٧- در صورتی که در نتیجه قصور و یا تقصیر شاغل خسارتی متوجه شرکت گردد شاغل ملزم به جبران خسارت وارده بوده و شرکت حق هر گونه اقدام قانونی را برای خود محفوظ می دارد.
٨- شاغل موظف است اموال وابزاری که در اختیار او بنا به اقتضای شغل قرار می گیرد حفاظت ورعایت امانت را بنماید و در صورت تعدی ضامن می باشد وشرکت مجاز ومحق است ضمن دریافت خسارت اقدام به فسخ قرار داد نموده و از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.
٩-شاغل توافق می نماید که کلیه مقررات شرکت اعم از مقرراتی که زمان استخدام او وجود دارد ویا بعدا ایجاد می گردد کاملا تبعیت نموده و وظایف محوله را بر طبق مقررات انجام دهد
١٠- چنانچه شاغل در راستای عدول از وظایف خود سه اخطار کتبی از مدیر قسمت خود دریافت نماید شرکت مختار خواهد بود قرار داد کاری نامبرده را بلافاصله فسخ وبا وی قطع همکاری نماید.
توضیح: این قرارداد شامل ١١ ماده و یک نسخه تنظیم شده است اما مجتمع مذکور بند ٣ را در این قرار داد نگنجانده اند. شخص شاغل ناچار است پس از مطالعه کامل متن قرار داد با شرایط فوق حاضر به همکاری با این شرکت شود و این قرارداد ضد انسانی را بپذیرد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵ مهر ۱۳۹۱