افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران لوله سازی لوشان

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                       سه شنبه ۱٢ آبان ۱٣٨٨

طبق آخرین گزارش داده شده از شرکت لوله سازی لوشان واقع درشهر انزلی ،کارگران پروژه به خاطر حقوق های معوقه (۵ ماه) و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه دست به اعتصاب زدند ودر این جریان تعدادی از کارگران اخراج شدند و بقیه کارگران از طریق شکایت به دادگستری انزلی توانستند حقوق معوقه خود را به صورت چک در چند مرحله در یافت کنند .اما بعد از این جریان کارفرما به نام تعدیل نیرو تمامی کارگران را اخراج کرده تا بتوانند همین شیوه را برای گارگران تازه نفس و جدید پیاده کنند.دور از انتظار هم نبود. کارگران استخدامی جدید نیز از اول تیر ماه هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و بدون در یافت عیدی سال ٨٨ و سنوات مشغول کار شبانه روزی پروژه عظیم خط لوله فاضلاب هستند.
این پروژه به منظورتغییرشرایط فاضلاب شهری، درچند شهر شمالی همچون رشت در حال اجرا می باشد . شرایط کار،بخصوص پروژه های عمرانی در ایران به صورتی است که کارگران مجبورند تمام شرایط قراردادی که کارفرمایان در هنگام شروع کارمی گذارند را بپذیرند .
با نگاهی به چند بند از قرار داد کار با مدت معین که از طریق شرکت لوله سازی لوشان تهیه شده، قدرت نمایی و تسلط بر کارگران از جانب کارفرمایان را می توان مشاهده کرد.
در بند ٣:کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به تغییر محل خدمت کارگر اقدام نماید و کارگر حق اعتراض ندارد . بند ۴: ساعات صرف غذا و فریضه نماز جز ساعات کار محسوب نخواهد شد ! تبصره یک : کار فرما حق خواهد داشت که با توجه به فصول سال ساعات کار را به هر نحو که صلاح می داند تغییر دهد. بند ٧: حق السعی ماهیانه به استناد به مصوبات شورای عالی کار به مقابل هر ٣٠ روز کار کرد محاسبه و پرداخت می گردد.(اما در طی این چند سال از ٣ ماه تا ۵ ماه دیر کرد در پرداخت حقوق کارگران را داشته است) .
بند ١٢:ساعات کار کرد در هفته ۴ ساعت می باشد وکار اضافی با توافق طرفین وبا رعایت اصل ۵٩ و ٦٠ قانون کار محاسبه و پرداخت می شود .(در صورتی که کار اضافی در این پروژه اجباری است و در شیفت شب هم کارگران باید کار کنند)
بند١-٢٠: در مواردی که کارگران به علت شرایط جوی و یا شرایط دیگر با تعطیلی موقت مواجه گردند، مدت تعطیلی به حساب مرخصی سالانه کارگر منظور میگردد وچنانچه کارگر بدلیل فوق الذکر بمدت طولانی تعطیل گردد قرار داد کار به حالت تعلیق در می آید .(این بند با در نظر گرفتن شرایط جوی انزلی از آن دسته شاهکارهای قانون تسلط بر کارگران چیز دیگری نمی تواند باشد .)
بند ٢-٢٠: مجموعه مرخصی های ساعتی استفاده شده کارگر تبدیل به مرخصی روزانه و از مرخصی سالانه کسر می گردد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩/٨/١٣٨٨

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com