افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت زنان کارگر فروشنده و منشی در شهرستان کامیاران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  یکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩

در ادامه‌ی گزارشی که از وضعیت فروشندگان پوشاک در تهران ارائه شد، در این جا گزارشی مختصر از وضعیت زنانی که به عنوان فروشنده و منشی در شهرستان کامیاران مشغول به کار هستند آمده است. این گزارش نتیجه‌ی مصاحبه با ۵٠ نفر از این کارگران است. وضعیت کارگران شهرستان کامیاران در بسیاری از موارد به وضعیت کارگران فروشنده‌ی تهران شبیه است. میزان دست‌مزد، بیمه و هم‌چنین قرارداد، سه مسئله‌ای است که در هر دو گزارش به طور یکسان به عنوان مشکلات اساسی این کارگران مشخص شده است از این رو تحلیل گزارش فروشندگان پوشاک تهران، در مورد کارگران زن فروشنده و منشی شهرستان کامیاران نیز صادق است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در ادامه گزارش فروشندگان پوشاک تهران نیز خوانده شود. در زیر خلاصه‌ای از وضعیت کلی کارگران زن فروشنده و منشی کامیاران آمده است:
از میان ۵٠ نفر مصاحبه شونده، ۵٦% از آنها دستمزدی بین ۴٠ تا ٨٠ هزار تومان دریافت می‌کنند و این در حالی است که ٨٢% از این کارگران، ٨ ساعت یا بیشتر مشغول به کار هستند و معنی آن این است که درصد بالایی از کسانی که بین ۴٠ تا ٨٠ هزارتومان دست‌مزد می‌گیرند نیز ٨ ساعت یا بیشتر کار می‌کنند. بالاترین میزان دستمزد دراین قشر ٣٠٠ هزار تومان است که البته تنها شامل ٦% از این کارگران می‌شود. نوسان حقوق این کارگران از ۴٠ هزار تومان تا ٣٠٠ هزار تومان است اما همان‌طور که گفته شد، اکثر این کارگران با دست‌مزدی پایین‌تر از ١٢٠ هزار تومان مشغول به کار هستند.
تعداد بیمه شدگان، از میان ۵٠ مصاحبه شونده تنها ١٤% بوده است و ٨٦% دیگر تحت پوشش بیمه نیستند. همچنین کارگرانی که قرارداد - اعم ازموقت یا دائم - دارند تنها ٣۴% این کارگران را تشکیل می‌دهد.
به طور کلی میزان رضایت شغلی در میان این قشر همچون فروشندگان پوشاک در تهران بسیار پایین است و این یعنی ٨٠% از میان ۵٠ مصاحبه شونده، از شغل خود احساس رضایت نمی‌کنند.
در ادامه جدولی آمده است که آمار ارائه شده برای هر دو گزارش تهران و کامیاران در آن قید شده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣٠ بهمن ١٣٨٩