افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار


رامین کوهیاری                                                                                              شنبه ٢٦ شهریورماه ١٣٩٠

روز دوشنبه ١۴/٦/٩٠ تعدادی از کارگران بخش های مختلف تولیدی در شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارگران اعتصابی جلو مسجد کارخانه تجمع کردند و خواهان گفتگو با مدیر شرکت شدند. البته شخص مدیر در دوسه ساعتی که کارگران تجمع اعتراضی داشتند از رو به روشدن با کارگران خودداری کرد، اما این اعتصاب و اعتراض مدیریت را وادار کرد تا به خواست کارگران گردن نهد و بخشی از حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.
این چندمین بار است که کارگران این شرکت، که حدود سیصد نفرند، برای مطالبات خود اعتصاب و تجمع می کنند. اعتراض کارگران ریشه در مسائلی دارد که عمیق تر از مسئله تعویق دستمزدهاست. مدت هاست که «کارانه» آنان را قطع کرده اند. «کارانه» بخشی از دستمزد است مثل «آکورد»، «رکورد» و... که سرمایه داران آن را از بدنه دستمزد جدا می کنند تا هر وقت خواستند بتوانند آن را قطع کنند و بدین وسیله کارگران را برای تن دادن به استثمار بیشتر تحت فشار قراردهند. بنابراین، قطع کارانه کارگران قطعات توربین شهریار به معنی کاهش دستمزد آنان است. مدیریت هم می داند که اعتراض کارگران در واقع اعتراض به کاهش دستمزد است. از این روست که خود را از دید کارگران پنهان می کند. و باز به همین دلیل است که نمایندگان وزارت نیرو روز پنج شنبه - که تعطیل است - برای بررسی وضعیت شرکت به محل کارخانه می آیند. انتخاب روز تعطیل برای بازدید و مسائل دیگر و، آن طور که گفته می شود، بررسی اعتصاب کارگران از آن جهت است که با کارگران معترض روبه رو نشوند. اتحاد و همبستگی کارگران در حرکت های اعتراضی خود در دوسه سال اخیر، که موفقیت آمیز هم بوده است، وزارت نیرو را به تکاپو انداخته است تا از سرایت این اعتراض ها به ویژه اعتصاب به دیگر بخش های تولید برق جلوگیری کند. شرکت قطعات توربین شهریار از شرکت های نیمه دولتی در حوزه صنعت برق است که قبلا سوبسید زیادی دریافت می کرد. با قطع و یا کاهش این سوبسید، شرکت اکنون درصدد است که تعدادی از کارگران را اخراج کند. شرکت با طرح قطع سوبسیدها می خواهد از اعتراض کارگران به قطع کارانه، که در واقع اعتراض به کاهش دستمزد است، جلوگیری کند.
کارخانه های تولید برق و شرکت های وابسته از جمله سودآورترین صنایع است، و همچنین با توجه به تامین برق برای کشور از صنایع استراتژیک به شمار می رود. دولت به مثابه صاحب سرمایه و حافظ منافع سرمایه داران در این حوزه با افزایش قیمت برق خانگی و کارخانه ها اکنون ارزش اضافی عظیمی را به دست می آورد. از سوی دیگر، با اتکا به قدرت سرکوب و عوام فریبی خود، می کوشد کارگران را از طرح مطالبات خود بازدارد. با این همه، همان گونه که گفتیم، کارگران در ١۴ شهریور با نمایش چشمه ای از قدرت خود توانستند بخشی از حقوق معوقه خود را بگیرند. اعتراضات کارگری محدود به شرکت قطعات توربین شهریار نیست بلکه در صنایع دیگر هم چون صنعت خودروسازی (به ویژه ایران خودرو)، مخابرات شیراز، متروی اهواز، نساجی های قزوین و نیز کارگران بیکار برای گرفتن بیمه بیکاری و... دیده می شود و کارگران این بخش ها در هفته های اخیر به اشکال مختلف به صحنه مبارزه آمده اند. اما مقابله با سرمایه و دولت مستبد آن همبستگی کارگری را طلب می کند. ما کارگران همان طور که برای مطالبات خود مبارزه می کنیم از این مهم نیز نباید غافل شویم که هرگاه متشکل تر و با نیروی بیشتر و متحدتر برای مقابله با سرمایه به پا خواسته ایم، موفق تر بوده ایم. حال نیز اگر در اتحاد با دیگر کارگران به میدان بیاییم بدون شک استبداد سرمایه عقب نشینی خواهد کرد.

رامین کوهیاری - ٢۵ شهریور ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری