افق روشن
www.ofros.com

گزارش مظفر فلاحی از دیدار حمایتی از کارگران اعتصابی کاغذ سازی در شهر یوله


مظفر فلاحی                                                                                                یکشنبه ٢۹ فروردین ١٣٨٩

روز ١٧ آوریل ٢٠١٠ ما چند نفر از کارگران بخش متال، مظفر فلاحی، آندرش اس، اوینگ سی و پتر ا. و برای حمایت و پشتیبانی از حرکات و اعتصابات کارگران کارخانه های کورسنس و ایگه سوند به میان کارگران اعتصابی رفتیم.
ما در ساعت ٩:٣٠ صبح با چای، قهوه، میوه و شیرینی به محل اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی کورسنس رفتیم.
رفقای اعتصابی از ما بگرمی و در فضایی شاد و با صمیمیت زیاد استقبال کرده و باهم به بحث و گفتگو پرداختیم. رفقای کارگر در مورد اعتصابشان و خواستها و مطالبات خود بحث کرده و برای ما در مورد ترفندهای کارفرماها و صاحبان سرمایه حرف زدند.
من در این دیدار از مشکلات کارگران ایران نیز صحبت کرده و بویژه از وضعیت منصوراسالو، علی نجاتی، مدنی و محمود صالحی بحث کردم. از آنجا که این کارگران بارها از مبارزات کارگری در ایران حمایت کرده اند، بسیار مشتاق بودند که در مورد کارگران ایران و تشکل های آنان بیشتر بدانند.
این رفقا برای پیروزی کارگران ایران آرزوی موفقیت کردند.
این رفقا همچنین خواهان پشتیبانی بیشتر کارگران و مردم از اعتصاب خود شدند.

زنده باد همبستگی کارگری و پیروز باد حرکات و اعتصابات کارگران

مظفر فلاحی - کارگر متال سوئد

١٧ آوریل ٢٠١٠


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، سوئد

http://www.etehadbinalmelali.com
info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org