افق روشن
www.ofros.com

"Take it or leave it": دولت کامرون می‌گوید


مظفر گودرزی                                                                                             پنجشنبه ١٢ آبان ماه ١٣٩٠

روز چهار شمبە دوم نوامبر آقای دنی الکساندر، بە طور ناگهانی و شگفتزدەای اظهار کرد کە ٨% بە حقوق بازنشستگی اضافە خواهد شد. او گفت: "امیدوارم کە با این پیشنهاد اتحادیەها وقت بیشتری صرف رسیدن بە توافق بکنند و لزومی بە اعتصابی زیان بار نباشد." (اشارە بە اعتصاب ٣٠ نوامبر) بعد از این اظهارات روسا و مسئولین اتحادیەها نیز پیرامون این پیشنهاد دولت صحبت‌های کردند. دبیر کل TUC در مصاحبە با بی بی سی، صحبت از سنوات خدمتی بخش خدمات عمومی کرد و میزان اضافە کردن حقوق باز نشستگی را ربط داد بە سنوات کاری هر کارگری.
آقای الکساندر وزیر دارای، در این زمینە گفتەهای داشت مبنی بر اینکە پرداخت اضافە حقوق در بخش خدمات عمومی مشروط است. او گفت: "امروزە میانگین سن بالا رفتە است و این می‌طلبد کە حقوق بازنشستگی در بخش‌های مختلف ارزش‌های متفاوتی داشتە باشد." در ادامە او گفت: "در بخش خدمات عمومی، کسانی هستند کە با حقوق پایین کار کردەاند، و کسانی نیز هستند کە ١٠ سال کمتر از سن بازنسشتگی کار خواهند کرد و یا کردەاند. در نتیجە این‌ها همچنان قانون گذشتە شامل حالشان خواهد بود." چنین بیاناتی دست این آقا را رو کرد. پس پیشنهاد ایشان از سر لطف و عدالت خواهی نبودە است، بلکە کلاهی گشاد است کە اگر سر طبقە کارگر بشود گذاشت، گوش‌های او را هم خواهد پوشاند.
دنی الکساندر کوچکترین اشارەای نکردند کە در بریتانیا ملیون‌ها کارگر هستند بە دلایل فراوان هرگز نخواهند توانست، تمام این مدت را کار کنند. معمولا کارگران معدن در بریتانیا تا سن ۴۵ سالگی بیشتر نمی‌توانستند کار کنند. هم اکنون رانندەهای ماشین آلات سنگین، دامپرها، کارگران دریل‌های اسفالت کنی قادر نخواهند بود بعد از سن ۵٠ سالگی بە چنین کارهای ادامە دهند. برای نمونە کارگرانی کە با متەهای اسفالت بری کار می‌کنند، بعد از چند سالی دچار لرزش اندام، بە ویژە سر و گردن، ناشنوایی، بی خوابی شدید می‌شوند و توانایی کارکردن را از دست می‌دهند. در نتیجە چنین افراد بە سن باز نشستگی کامل نرسیدە و از طریق بیمەهای اجتماعی امرار معاش می کنند و زمانی کە بە سن بازنشستگی برسند، حقوق آنان بر حسب سال‌های کە کار کردەاند حقوق کامل نخواهد بود.
در چهاردە دسامبر سال جاری زمانیکە در کنگرە سرتاسری TUC ٣٠ نوامبر اعتصاب عمومی بر گزیدە شد، بسیاری از سخنرانان روز ٣٠ نوامبر را روز مبارزە برای اجرای عدالت در حقوق بازنشستگی خواندند. برای نمونە مارک سروکتا، دبیر کل اتحادیە PCS (اتحادیە خدمات عمومی و بازرگانی) گفت "این یک لحظە تاریخی است. ما اکنون بە طور سراسری متحد شدە و و با رای کتبی تعهد دادەایم و ملیون‌ها کارگر ما را حمایت کردند. لحظەای کە ناچاریم عرض اندام کنیم در مقابل حملەهای دولت و بە اپوزیسیون بزرگی تبدیل شویم." او ادامە داد: "ما خواهان اجرای عدالت و برابر برای همەی بازنشستگان در خدمات عمومی و خدمات خصوی و مشابە این‌ها هستیم." همچنین روز چهار شمبە او در پایان مصاحبەاش با رادیو بی بی سی گفت: "وقتی کسی میخواهد تنها ١٠ پوند ترا بدزد و بعد بگوید بعلت تعجیل در کارم من فقط چند پوند برداشتم، فرقی نمی‌کند او ترا لخت کردە است." او اشارە کرد کە ملیون‌ها کارگر بخش خدمات عمومی خواهان اجرای عدالت هستند.
بە طور یقین او درست می‌گوید و مطالب بالا اظهارات کارگران بخش خدمات عمومی و خصوصی است. آنان با مشاهدە هزاران همکار خود کە توانایی ادامە کار را نداشتەاند بە این تجربە رسیدەاند کە هیچگونە عدالتی در پرداخت حقوق باز نشستگی اجرا نخواهد شد، مگر اینکە همە قیدها و بندهای قانونی کە هم اکنون اجرا می‌شود، برداشتە شود. در یک مصاحبە تلویزیونی معلمی می‌گفت (حتا ما معلمین دوام نخواهیم آورد کە بدون وقفە نزدیک بە پنجاە سال کار کنیم، چە رسد بە کارگرانیکە کارهایشان بسیار سنگین و دارای عوارض جانبی می‌باشد.)
مدیر کل شاغلین بهداشت عمومی گفت: "این تجدید نظر و پیشنهاد، برای آمادە کردن اتحادیەها است تا بە یک توافق با دولت برسند. اما اتحادیەها و کارگران می‌دانند کە اعتصاب ٣٠ نوامبر اثر بسیار بزرگی بر حقوق بازنشستگی دارد. چنین پیشنهادی بسیار عجولانە است."
پیتر کارتر رییس رویال کالج نرسرینگ،(کالج پرستارها) هر چند دو پهلو حرف زد اما گفت: "اما این پیشنهاد تأثیر آنچنانی بر این نخواهد گذاشت کە دولت باید بە شاغلین بهداشت عمومی بە ویژە پرستارها مانند سایر بخش‌ها توجە بیشتری داشتە باشد."
بعد از اینکە وزیر دارای تاکتیک وار گفت ٨% بە حقوق باز نشستگی اضافە خواهد شد. اکثر روسا و مسئولین اتحادیەها و ادارات دولتی در این رابطە بە گونەای آشکار نا برابری در پرداخت حقوق بازنشستگی را مسکوت گذاشتند. بعضی از آنها با وزیر دارای همعقیدە گشتە و گفتند، اضافە کردن حقوق باز نشستگی بستگی دارد بە سنوات خدماتی فرد. این بدین معنی است ٨% اضافە حقوق بە کسانی تعلق خواهد گرفت کە تا سن بازنشستگی را کار کردە و مالیات پرداخت کردە باشند. (سن بازنشستگی تاکنون برای آقایان ٦۵ و برای خانم‌ها ٦٣ سال بودە است. هم اکنون دولت قصد دارد این حد را بالا ببرد.)
همزمان با اعلام پرداخت اضافە حقوق از جانب وزیر دارای، ملیون‌ها کارگر با قاطعیت اعلام کردند، هیچ دلیلی وجود ندارد کە در ٣٠ نوامبر ما دست بە اعتصاب نزنیم، چون خواستەهای ما فراوانند و یکی از خواستەهای ما اجرای عدالت و برابری در پرداخت حقوق بازنشستگی بودە و هست. صدها کارگر عصر روز چهارشمبە در مصاحبە با رادیوهای محلی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها گفتند کە ما در ٣٠ نوامبر اعتصاب خواهیم کرد.
روزنامە دست راستی Evening Standard کە پارسال بدلیل اینکە خوانندگان خود را از دست داد خود را ورشکست اعلام کرد و حالا مجانی پخش میشود، حرف آخر دولت را با آوردن یک ضرب‌‌المثل انگلیسی، (take It or leave it) زد. یا بگیر یا بگذار و برو. حقیقت امر اینست کە دولت کامرون نمی‌خواهد بە این سادگی تسلیم شود. پشت پردە چە صحبت‌ها و زد و بندهای با روسای اتحادیەها شدە و چە قول و قرارها دادە شدە است بماند. اما با اوج گیری جنبش ضد کاپیتالیستی پیشبینی می‌شود کە طبقە کارگر اعتصاب٣٠ نوامبر اجرا خواهد کرد.

مظفر گودرزی - سوم نوامبر ٢٠١١