افق روشن
www.ofros.com

!در ١۵ اکتبر اعلام کردیم ٩٩% هستیم


مظفر گودرزی                                                                                                   یكشنبه ۲۴ مهرماه ١٣٩٠

اما امروز ١۵ اکتبر بار دیگر لندن شاهد اعتراض ٩٩% از مردم است. لنگان لنگان و با پای شل و هزاران درد بی‌درمان راهی این تظاهرات شدم. شانە بە شانە کسی کە روی تکە مقوای نوشتە بود we are ٩٩% راە رفتم و گاهی هم عصایم را در اعتراض بالا می‌برم. چە با شکوە بود کە همە ما ٩٩% بودیم. شاید گفت کە تسخیر وال ستریت ادامە تظاهرات چندین روزە لندن است. شاید ادامە اعتراضات خیابانی مردم یونان و میدان حر قاهرە است. شاید جهان بیدار گشتە است.
آنچە کە مهم است، خشم زحمتکشان جوامع بشری لب ریز شدە است. از کجا آغاز شدە مهم نیست. اما امروز وال ستریت، جای مناسبی است برای آغاز مناسبی. بە کجا خواهد انجامید، مهم نیست. مهم اینست کە اوباما، او کە سخنور بسیار خوبی است، در مقابل این خشم و تسخیر خیابان دیوار، بە لکنت زبان دچار شدە است.
اگر زمانی نزول خورها، متجاوزین بە سرزمین سرخ پوستان و بانکداران کە در صد بسیار ناچیزی از مردم بودند، از ترس، بین خود و دیگران دیواری کشیدند و در پای همان دیوار نرخ دلار و طلا و نفت را بالا و پایین می‌کردند، امروز دیگر Wall Street در دست ٩٩% مردم است و هیچ دیوار و سد و مانعی توانایی جلوگیری از طغیان آن‌ها را ندارند.
آغاز یک حملە سرتاسری و تجاوز بە حقوق ناچیزی کە بورژوازی برای زحمتکشان بە رسمیت شناختە بود، توسط تاچر آغاز شد. او مخابرات را در مقابل پول ناچیزی فروخت، حمل و نقل را می‌شود گفت بە بهای یک بطری شامپاین در اختیار جهان خواران گذاشت. کارخانه‌ها‌ را تعطیل کرد و نام صدها هزار کارگر بە آمار بیکاری اضافە شد. در زمان همین پتیارە (*) بودجە خدمات عمومی، آموزشی، بهداشت تنزل دادە شد. سیستم بیمەهای اجتماعی تغییر فراوانی نمود. قوانین بازنشستگی را آنچنان تغییر داد کە بازنشستەها توانایی سالی یکبار مسافرت‌ها را نیز از دست دادند.
از خود می‌پرسم آن ١% چە کسانی هستند؟ کسی آن‌ها را می‌شناسد؟ و جواب اینست؛ مهم نیست آن ١% کی‌ها هستند، مهم اینست آن‌ها عظیم ترین بحران جهان سرمایه‌داری را بوجود آوردەاند. گرسنگی، گرانی، بیکاری و صدها پدیدە زیان آور را بە ما ٩٩%ها تحمیل کردەاند. ما ناچاریم در مقابل مزدهای کە پایین نگهداشتە شدە و ساعت‌های کە طولانی گشتەاند کار کنیم تا چند روز بیشتر زندە بمانیم و بە آن‌ها سود بیشتری برسانیم. آن ١% طبعیت را نابود کردە، حرارت کرە زمین را بالا بردە، انواع بیماریهای نوظهور را بە همە جا سرایت دادە و نە تنها ما ٩٩%ی‌ها را بلکە حیات را همراە با کرە زمین بە خطر انداختەاند. مهم نیست اسامی اندکشان با چە پسوندهای مزین گشتە است. مهم اینست آن‌ها از نظر ما منفورند.
امروز ما ٩٩%ی‌ها را نژاد، رنگ، دین و مذهب، اعتقاد و مسلک، ایدە و مرام و وطن از هم جدا نخواهد کرد. امروز ما هستیم کە باید تصمیم بگیریم و تصمیم خواهیم گرفت. ما وال ستریتی‌ها، بریکستونی‌ها اهالی خیابان‌های سدنی و آتن، میدان حر قاهرە، میدان ژالە تهران و خاک سفید و زور آبادی‌ها، همە با هم ٩٩% هستیم و در مقابل ١% ایستادە و از ابزارهای سرکوب و توحش و بربریت و زندان و شلاق او دیگر واهمەای نداریم. دیوید کامرون گفنتند "ما مشتی بیمار روانی هستیم" اشکالی ندارد شل و کور و سرفەای و سرطانی و حتا روانی در میان ما زیاد است. مهم اینست کە دیگر ما فهیدەایم چند در صد هستیم. مهم اینست کە باید بە اندازە درصدمان نیز تصمیم گیرندە باشیم. مهم اینست کە آن ١% دیگر کارەای نیست.
تظاهرات ١۵ اکتبر روزجهانی ما شد. ١۵ اکتبر آغازی است بدون انتها، و ما درصدمان را اعلام کردیم. امروز ما اعلام کردیم کە ما خواهان خشونت نیستیم. اما علیە خشونت، خشونت بە خرج خواهیم داد. تلاش ١%ی‌ها برای کشاندن تظاهرات خیابانی ما بە آشوب و بلوا و سپس تهمت غارتگر، دزد و اوباش زدن بە ما ٩٩%یها را با صبر و آرامش خنثی کردیم. ١۵ اکتبر اولین اخطار جدی ٩٩% انسان‌های روی زمین بود بە ١% انسان‌های کە از صفات انسانی بهرەای نبردە و برایشان تنها انباشت پوند و دلار مهم است.
قیام ٩٩% از مردم جهان در بعد وسیعی از نظر جغرافیایی بسیار قابل توجە بود و در لندن امروز این نمایش قدرت لرزە بر اندام کاخ نشینان و نوکران آن‌ها انداخت. امروز دیگر نمایش عظیم قدرت جهانی مردم مختص چند محلە در چند شهر نیست. امروز کرە زمین بە جوش آمدە بود و موج مردمانی کە هیچ سنخیتی با آن ١% را ندارند بە حرکت در آوردە است.
قدرتمندان و دولتمردان و دستگاەهای میدیای آن‌ها هر اتهامی کە دوست داشتند بە ما زدند و باز نیز خواهند زد. آن‌ها بالاتر از بیمار روانی بە ما گفتند "عدەای جنایت کار." اما نتوانستند و خجالت کشیدند بگویند کدام جنایت. آن‌ها با این اتهامات بی پایە و اساس می‌خواهند مسئولیت هر اتفاقی را کە ممکن است در آیندە بیافتد بە گردن ٩٩% از مردم جهان بیاندازند.
آقای دیوید کمرون نخست وزیر انگلستان، دفعە قبل و اینبار نیز گفتند عدەای بیمار روانی مانع کارهای ما شدەاند. او نگفت کدام کارها! کم کردن بودجەی بهداشت عمومی؟ بیکار کردن کارگران و زحمتکشان؟ گرانتر کردن مایحتاج عمومی مردم؟ افزایش چند درصدی مالیات‌ بر در آمد؟ بی خانمان کردن زحمتکشانی کە نمی‌توانند قسط خانەهایشان را بدهند و در کنار خیابان و زیر پل‌های لندن میخوابند؟ کدام کار آقای کامرون؟ شرمت باد کە نمی‌توانید حتا یک نمونە از کارهایت را بە رخ مردم بکشید. تو و دولتت همە جانبە بە زندگی و کار و رفاە عمومی حملە ور شدەاید. با قطع کمک هزینەهای تحصیلی دستە دستە جوانان دانشجو را روانە اردوی بیکاران کردەاید. بە تعداد پولیس‌های امنیتیت افزودەاید و بودجە نظامیت را چند برابر کردەاید تا ترلیون تریلیون سود بە جیب ١% از مردم جهان بریزید، تنها ١%.
٩٩% از مردم جهان خواهان رسوایی شما هستند. شما رسوایی بە بار آوردە و باید تاوان آنرا بپردازید. امروز ١۵ اکتبر آغاز مبارزەای سرتاسری است کە تا پای نابودی شما ١% مردمی کە از مردمی بوی نبردەاید خواهد رفت. با نابودی شما ١% فاسد و قارچ‌های سمی، کرە زمین بە دست ١٠٠% انسان‌ها خواهد افتاد. بە شما قول میدهیم، امروز نە فردا!

مظفر گودرزی ١۵ اکتبر لندن

------------------------------------------------------------------------------------------

(*) پتیارە: مخلوق اهریمنی کە از پی تباە کردن و ضایع ساختن آثار نیکان و آفریدگان اهورمزدا پدید آمدە، مخلوق اهریمنی، زشت، نازیبا، دشمنی، عداوت، عناد، مکر، حیلە، فریب، دغا، شدت- (فرهنگ دو جلدی دکتر محمد معیین- ص ٣٣٠ جلد اول.) برای رفع ابهام منظور نویسندە این سطور همە این معانی را در بر می‌گیرد ولاغییر.