افق روشن
www.ofros.com

*حذف و نادیده گرفتن فعالیت نهادهای همبستگی درآکسیون اعتراضی


نهادهای همبستگی …..                                                                                       پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۹۵ - ۹ ژوئن ۲۰۱٦

حذف و نادیده گرفتن فعالیت نهادهای همبستگی در آکسیون اعتراضی

ششم ژوئن ژنوغیرمسئولانه و کتمان بخشی از واقعیت است

دربرخی ازتارنماها ازجمله اخبارروز، افق روشن و گزارشگران درتاریخ هفتم ژوئن گزارشی به قلم خانم ًسوسن محمد خانی غیاثوند ً درباره آکسیون اعتراضی ژنودرج شده است که بخشی ازواقعیت را نادیده گرفته وکلامی درآن باره نیاورده است.
متأسفانه دراین گزارش تلاشهای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشوردر راستای انعکاس صدای کارگران ایران وافشای نمایند گان دروغین اعزامی جمهوری اسلامی به کنفرانس، نه تنها کاملاً نادیده گرفته شده است، بلکه ازحضورگسترده این نهاد درآکسیون ژنو ذکری به میان نیامده است.
جای تعجب است که خانم گزارشگرتنها تک چادری که درمیدان ناسیون، محل برگزاری آکسیون مسقربود، یعنی چادری را که حتی تصویرآن درکنارمطلب ایشان درج شده است وتوسط نهادهای همبستگی نصب شده بود، مشاهده نکرده باشد وشعارها، پلاکاردها، عکسهای کارگران زندانی وفعالین مستقل کارگری، عکسهای مبارزات کارگری، عکس بسیاربزرگ شلاق اسلامی برتن کارگران ً آق دره ً وتابلوی دومتری نام نهادهای همبستگی به دوزبان فارسی وانگلیسی وبا حروفی کاملاً درشت که گرداگرد چادرتبلیغاتی نظرها را جلب میکرد ند، به نظرایشان نرسیده باشد و تراکتهائی که به چهارزبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی وآلمانی دورتا دورچادرقرارداشتند وزیرآنها نام نهادهای همبستگی درج شده بود، نظرایشان را به خود جلب نکرده باشد. جای تعجب کم مانندی است که خانم گزارشگرصحبتهای خود با یکی ازخانمهای عضونهادهای همبستگی درمورد پخش اطلاعیه دربرابریکی ازدربهای ورودی ساختمان کنفرانس را نیزازحافظه خود زدوده باشد. شاید ایشان ازفعالیت های نهادها پیش ازبرگزاری کنفرانس ازجمله یک اطلاعیه مشترک با ً اتحاد عمل تشکل های چپ درآمریکای شمالی ً ویک اطلاعیه مشترک با ً اتحاد بین‌المللی درحمایت ازکارگران درایران ً که وسیعاً درشبکه های مجازی پخش شدند وهمگان را به اجتماع اعتراضی درروزششم ژوئن فراخوانده بودند وسایرفعالیتهای نهادها برای شرکت هرچه وسیعتردرتظاهرات علیه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ومزدوران اعزامی دولتی اطلاعی نداشته است ویا نخواسته ازآنها مطلع شود، ولی آنچه درمقابل دید هررهگذری عیان بوده، دیگرنمی تواند ازچشم ایشان پنهان مانده باشد. نه انسانها، نه چادر، نه پلاکاردها وتراکتها، نه عکسها وشعارها آنقدرریزنبود ند که ایشان احتیاج به ذره‌ بین می داشت.
فعالین نهادهای همبستگی علاوه برتلاشهائی درمیدان ناسیون ( محل برگزاری آکسیون ) ازقبیل ارتباط با سایرفعالین حاضردرآکسیون، مصاحبه با رسانه‌ها وتوزیع بولتن انگلیسی نهادها واطلاعیه وشعارها وارائه اطلاعات درباره شرایط ووضعیت کارگران ایران وروشنگری درباره انواع واقسام فشارهای امنیتی علیه فعالین مستقل کارگری درایران ، کوتاه مدتی پیش ازشروع نشست کنفرانس نیزکوشید ند مطالبی به زبان انگلیسی دراختیارشماری ازنمایند گانی که درحال ورود به محل نشست کنفرانس سازمان جهانی کاربود ند، قراردهند ودرمورد کارگزاران مزدورجمهوری اسلامی روشنگری کنند. مضمون این مطالب چنین بودند:
١ ـ کارگزاران اعزامی جمهوری اسلامی نماینده کارگران نیستند، بلکه سرکوبگرفعالین راستین کارگری هستند.
٢ ـ اعتصاب غذای جعفرعظیم زاده درزندان.
٣ ـ گزارش فشرده ای ازنقض حقوق کارگران وسرکوب فعالین کارگری طی دوماه اخیر.
۴ ـ اطلاعاتی درباره تشکلات مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران.
۵ ـ اطلاعاتی درباره تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی.
٦ ـ ذکرمهم ترین خواستهای کارگران ایران ودررأس آن‌ها ایجاد تشکلات مستقل کارگری.
٧ ـ گزارش اعتراضات ومبارزات کارگران ایران دریک سال گذشته.
٨ ـ ترجمه نامه سرگشاده محمود صالحی به آی . ال . او.
٩ ـ ترجمه نامه سرگشاده بهنام ابراهیم زاده اززندان.
١٠ ـ ترجمه نامه سرگشاده ً اتحاد یه آزاد کارگران ایران ً به آی. تی. یو. سی.
١١ ـ ترجمه نامه سرگشاده جعفرعظیم زاده اززندان.
یکی ازکارگزاران اعزامی رژیم جمهوری اسلامی به مأمورحفظ امنیت ساختمان کنفرانس علیه حضورفعالین نهادهای همبستگی وپخش اطلاعیه وبولتن اعتراض کرد که مأمورفوق با تهدید به درخواست کمک ازپلیس، ازادامه ی توزیع مطالب مذکورجلوگیری نمود. آنگاه توزیع کنند گان کوشیدند درمیدان تظاهرات وپیاده روهای اطراف کنفرانس، اطلاعیه ها وبولتن را به دست شرکت کنند گان درکنفرانس برسانند. دراین آکسیون ۴٠٠ اطلاعیه وتعداد زیادی بولتن انگلیسی که دوازده صفحه میباشد، توزیع گردید. عکسهائی ازشرکت نهادهای همبستگی ضمیمه است.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

هشتم ژوئن ٢٠١٦

*افق روشن: گزارش اخبار کارگری از " اعتراض به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ..." را اینجا کلیک کنید.