: گزارش

اعتصاب کارگران شرکت پارس کیهان

در پتروشیمی کرمانشاه با موفقیت به پایان رسید


چهارم مرداد ماه هشتاد و پنج


سایت شورا :

صبح روز جمعه ٣٠/٤ / ١٣٨۵ به دنبال واریز نشدن حقوق کارگران این شرکت به حسابهایشان از سوی کارفرما ، کارگران پشت سر هم در یک صف به سوی در پتروشیمی رژه رفتند تا به استانداری کرمانشاه بروند ، بلافاصله حراست پتروشیمی ، حراست و مدیریت شرکت پارس کیهان در مقابل صف کارگران حاضر شدند ، این عوامل طبق معمول اقدام به تهدید کارگران کردند اما این بار حراست و کارفرما کاملا قافلگیر شدند ، آنان منتظر بودند کارگران در برابر تهدید به اخراج و تسویه مانند قبل بگویند حاضریم تسویه بکنیم که با پاسخ کوبنده آنان روبرو شدند و باعث شدند کارفرما و حراستیها دست و پای خود را گم کرده و ناچار به التماس از کارگران شوند .

هنگامی کارفرما و عواملش به کارگران گفتند هر کسی نمی خواهد کار کند برود تسویه کند ، کارگران متحدانه فریاد زدند ما تسویه نمی کنیم شما باید بروید ، ما به استانداری می رویم و می خواهیم که انگلهائی مثل شما را از اینجا بیرون بیاندازند تا خودمان کار مدیریت و اجرا را به عهده بگیریم ! این برخورد قاطعانه کارگران کارفرما و حراستیها را دچار وحشت کرد و به التماس از کارگران پرداختند ، آنها التماس می کردند که فقط یک روز مجال دهند حتی امروز در حالت اعتصاب بمانند اما به استانداری نروند اگر فردا حقوقشان را نگرفتند اعتصاب را ادامه دهند .

صبح روز شنبه کارگران مقابل دفتر جمع شدند و خواستار دریافت حقوق شدند کارفرما فوری دستور داد سرویس رفت و برگشت به شهر را در اختیار کارگران قرار دهند تا به بانک بروند و حقوق اردیبهشت را دریافت کنند و متعهد شد تا پنجم مرداد نیز حقوق خرداد را پرداخت نماید ، کارگران علی رغم دریافت حقوق تا ظهر حاضر به کار کردن نشدند اما بعد از ظهر پیروزمندانه به سر کار رفتند .