: گزارش

پیش نویس اصلاحیه

!قانون کار اخراج كارگران را تضمین می كند؟


نوزدهم مرداد ماه هشتاد و پنج


تهران- خبرگزاری كار ایران

وزارت كار و امور اجتماعی پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون كار را تنظیم و ارائه كرد. به گزارش گروه كارگری ایلنا، متن كامل این پیش نویس به شزح ذیل است:

الف: به ماده ٧ قانون ٢ تبصره به شرح زیر اضافه می‌‏گردد :

- تبصره ٣ : قراردادهای با بیش از ٣٠ روز باید به صورت كتبی و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌‏گیرد، باشد .

تبصره ٤ : كارفرمایان موظف‌‏ هستند به كارگران با قرارداد كار موقت به نسبت مدت كاركرد، مزایای قانونی پایان كار به ماخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت نمایند .

ب: متن زیر به عنوان تبصره به ماده ٢٤ قانون به شرح زیر اضافه می‌‏گردد:

كارفرمایان موظف هستند مزایای پایان كار كارگران با قرارداد موقت را به صورت ماهانه و در صورت درخواست كارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه و یا سه ماه یك بار به حساب پس اندازی كه به نام كارگر در یكی از صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانكها كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند.

ج: بند" ز" به شرح زیر به ماده ٢١ قانون كار اضافه می‌‏شود

- ز : كاهش تولید و تغییرات ساختاری كه در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مركب از استاندار و یا معاون ایشان ، روسای سازمانهای كار و آموزش فنی و حرفه‌‏ای و صنایع ومعادن استان و یك نفر نماینده كارگران واحد و كارفرما و یا نماینده كارفرمای واحد مربوطه

ك- كاهش توان جسمی كارگر كه موجب ركود تولید گردد ( معرفی به بیمه ) د : ماده ٢٧ و تبصره‌‏های آن به شرح زیر تغییر می‌‏یابد

- هر گاه كارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌‏نامه‌‏های انضباطی كارگاه را نقض نماید ،كارفرما می‌‏تواند‌‏ پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبی كه فاصله میان آنها كمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی كار واحد و یا تشكل كارگری موجود در كارگاه ( در صورت وجود ) با جایگزین نمودن كارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یك ماه آخر حقوق به كارگر ، نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید .

- كارگر اخراجی ظرف ده روز می‌‏تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكایت نماید و مراجع مذكور موظف‌‏اند خارج از نوبت به شكایت رسیدگی نموده در صورتیكه كارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌‏تواند با توحه به مدت كار و میزان مزد و سن و عائله كارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغی كه از جمع مزد دو سال كارگر تجاوز نكند بابت هر سال سابقه ١۵ روز به عنوان خسارت تعیین نمایند .

كارفرما مخیر به پرداخت این خسارت و یا بازگردانیدن كارگر به كارگاه خواهد بود رای هیات مذكور قطعی و لازم‌‏الاجرا می‌‏باشد .

تبصره ١ : در صورت عدم پرداخت بیمه بیكاری كمتر از یكسال برای كارگر دو سوم از خسارت مذكور به كارگر و سوم به صندوق بیمه بیكاری پرداخت خواهد شد . كارگر مذكور مشمول مستمری بیكاری می‌‏باشد .

- تبصره ١ فعلی ماده ٢٧ قانون حذف و تبصره ٢ ماده ٢٧ قانون عینا باقی می‌‏ماند .

هـ : عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣٠ قانون اضافه می‌‏گردد

وزرات كار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آئین‌‏نامه میزان دریافت حق بیمه بیكاری و میزان مشاركت دولت در این خصوص و شرایط مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیكاری به كارگران موقت و دائم و نیروی كاری كه بیشتر از یكسال با داشتن كارت مهارت شغلی بیكار می‌‏باشد را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند . پس از تصویب اساسنامه و آئین‌‏نامه فوق كلیه امكانات و تجهیزات و اعتبارات مربوط به حساب بیمه بیكاری به این صندوق واگذار می‌‏شود .

و : بند ٣ و ٤ به شرح زیر به ماده ٤١ اضافه می‌‏گردد :

٣- حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی كار بیشتر خواهد بود .

٤- مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ١١٢ این قانون سی درصد كمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی كار می‌‏باشد . دولت موظف است بخشی از مزد و یا حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماعی پرداخت نماید .

ز : ماده ٩٦ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ٩٦ جدید به شرح زیر خواهد بود : به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی ، بهداشت كار ، ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی ، پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی ، نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط كار ، تخصصی نمودن و تجمیع اقدامات بازرسی در كارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همكاری در محیط كار و ارتقاء بهره‌‏وری ، سازمانی به نام سازمان بازرسی كار با همكاری دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل می‌‏گردد .

اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهادوزارت كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ح: عبارت ( و از ١٨ سال تمام بیشتر نباشد ) از انتهای متن بند ب ماده ١١٢ قانون حذف می‌‏گردد

ط: ماده ١١٩ الحاقی مكرر به شرح زیر به ماده ١١٩ و تبصره‌‏های آن اضافه می‌‏گردد :

ماده ١١٩ مكرر : به منظور تنظیم بازار كار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و تجهیزات و برنامه‌‏های لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور كاریابی ، كارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی كار به خارج از كشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌‏ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانك اطلاعات بازار كار سازمانی به نام سازمان اشتغال و كارآفرینی وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل می‌‏گردد . اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ٣ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ی : مواد ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣۵، ١٣٦ و ١٣٧ قانون و كلیه تبصره‌‏های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده ١٣٠ و تبصره‌‏های آن منظور می‌‏گردد .

در اجرای اصول ٢٦ و ١٠٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌‏، به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ كار و ایمنی و همچنین برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع كارگران و كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد . كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك واحد ، یك حرفه و یا صنعت می‌‏توانند مبادرت به تاسیس انجمن اسلامی ، تشكیل شورای اسلامی كار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده خود نمایند .

تبصره ١: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، تشكل‌‏های موضوع این ماده می توانند با هماهنگی ونظارت وزارت كار و امور اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به تشكیل مجمع تشكل‌‏های استان و مجمع عالی كشوری اقدام نمایند .

تبصره ٢: آیین‌‏نامه چگونگی تشكیل ، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملكرد انجمن‌‏های اسلامی به وسیله وزراتین كار و امور اجتماعی‌‏، كشور و سازمان تبلیغات اسلامی و آیین‌‏نامه مربوط به سایر تشكل‌‏های موضوع این ماده توسط شورای عالی كار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ٣: نمایندگان كارگران و كارفرمایان در شورای عالی كار ، شورای عالی ایمنی و بهداشت كار ، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی تامین‌‏اجتماعی ، كنفرانس بین‌‏المللی كار ، مراجع حل اختلاف و نظایر آنها از بین تشكل هایی كه حایز اكثریت و یا مجمع تشكلهای ثبت شده انتخاب و معرفی می‌‏گردند در صورت عدم تشكیل و یا فقدان هر یك از تشكل‌‏های مربوط ، نمایندگان كارگران و كارفرمایان در مجامع ، شوراها‌‏، مراجع حل اختلاف و نظایر آنها به انتخاب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد بود.

آیین‌‏نامه اجرایی این تبصره توسط شورای عالی كار تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید . تبصره ٤ : تشكل های مذكور در این ماده موظفند با توجه به نمونه اساسنامه تهیه شده از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و با رعایت مقررات قانونی ، اساسنامه تشكل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند . وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر ( ظرف مدت یكماه در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات ) نسبت به ثبت آن اقدام می نماید.

تبصره ۵ : ثبت تشكل‌‏های مذكور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت كار و امور اجتماعی به عنوان تشكل صنفی نمی باشد .

ك : متن زیر به عنوان تبصره ماده ١٩١ قانون اضافه می شود:

تبصره : تغییر در تعریف كارگاههای كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی كار و تصویب وزیر كار و امور اجتماعی انجام خواهد شد .

م : كلیه قوانین ومقررات مغایر با قانون فوق لغو می گردد .

"نمایندگان " كارگری ، كارشناسان و صاحب نظران در گفت وگو با خبرنگاران گروه كارگری ایلنا، تاكید كردند: وزارت كار با این پیش نویس ، اخراج كارگران را تضمین كرد و از این پس باید واژه ای به نام امنیت شغلی كارگران، بی مفهوم خواهد بود.

آنان تصریح كردند: جامعه كارگری سكوت خود را بشكند و مراتب اعتراض خود را به این پیش نویس ظالمانه اعلام نماید.

گزارش های تكمیلی مر بوط به این اظهار نظرها متعاقبا ارسال خواهد شد.