افق روشن
www.ofros.com

تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته

!یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری


تقی روزبه                                                                                                      شنبه ٢٦ فروردین ١٣٩١

مرگ خودخواسته یاتحمیل شده؟!
خودکشی داروسازبازنشسته ای-چهارم آوریل- دریونان بقدرکافی تکان دهنده،دراماتیک وازجهات گوناگون نمادین است. مستقیما وبی واسط باشرایط طاقت فرسای حاکم برجامعه ونشأت گرفته ازسیاست ها وتصمیم های اعلام شده کارگزاران نهادهای مالی وسیاسی طبقه حاکم براروپا وجهان، مرتبط بوده ونشاندهنده شکاف بارزبین واقعیت های تلخ زندگی و ادعاهای سرمایه داری است: ادعای مهد دموکراسی وحقوق بشر ازیکسو وتداوم برنامه ریاضت اقتصادی تبه کارانه، علیرغم اعتراض های عمومی علیه آن ازسوی دیگر.یک پارادوکس کامل!
زدن تیرخلاص بخود درمیدان قانون اساسی آتن ویکی ازشلوغ ترین میادین،یادداشت بجاگذاشته ازعلت اقدام خود، تظاهرات وشورشی که درپی آن صورت گرفت وبالأخره مراسم تدفین* غیرمذهبی که درآن چندین هزارنفرشرکت کردند وسخنانی که دخترش دراین مراسم بر زبان راند،وحتی اظهارتأسف نمایشی رئیس جمهوریونان جملگی وجه تراژیک ونمادین این رخداد را دربستررنج ودردی که زحمتکشان اروپا(ونه فقط اروپا) وبطوراخص یونانی ها می کشند، برجسته می کند.دخترش درمراسم تشییع جنازه پدرچنین سخن گفت:
«پدر! تو نمی‌توانستی درک کنی که آنان دموکراسی، آزادی و یکپارچگی را از ما گرفته‌اند. تو نمی‌توانستی درک کنی که آنان ما را با تبعیض اقتصادی و شرایط ناگوار اجتماعی محاصره کرده‌اند. تو نمی‌توانستی بفهمی که چرا آنان حق مالکیت ما را همراه با کلید‌های این سرزمین تحویل دیگران دادند" شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی علیه دولت یکصدا فریاد می‌زدند: «نان، آموزش، آزادی"
ديميتريس کريستولاس داروساز٧٧ ساله ای که داری همسرویک دختربود،دریادداشتی که درکنارپیکربی جانش یافت شد،نوشته بود:"دولت تمام آثار و دلايل برای بقای من را نابود کرده است." در اين يادداشت آمده است: "چون سن و سالم اجازه نمي‌دهد فعالانه کار کنم، هيچ راه‌حلی جز اين پايان محترمانه برای زندگيم، پيش رو ندارم".
چون پول بازنشستگی اش کفاف زندگی اش را نمیداد. اوهم چنین نوشت "بمیرم بهتر است تا در زباله ها غذا پیدا کنم". ناگفته نماند که کاهش حقوق بازنشستگی یکی ازمحورهای برنامه ریاضت اقتصادی است که نهادهای مالی وسیاسی اتحادیه به مردم یونان دیکته کرده اند.چنانکه داروساز جان به لب رسیده پیش ازمرگش نوشته است: دولت حقوق بازنشستگی او را به حدی کاهش داده که در عمل هيچ پولی دريافت نمي‌کند.

جنایت مدرن وسازمان یافته
برای صیدماهی دریک حوضچه ویا مخزن، هم می توان مستقیما ماهیان را شکارکرد وهم بطورغیرمستقیم با خالی کردن آب مخزن وانهدام شرایط زیستی آنها حق حیات را-بطوردسته جمعی- ازآنها گرفت.درجوامع انسانی نیزمی توان به صوربسیارگوناگون جنایت کرد وحق زیست وزندگی انسانها را ازآنها سلب نمود. اینکه سرمایه داری درشرایط بحران برای نجات نرخ سودخود وفرار ازور شکستگی خویش شرایط زیست جامعه را چنان طافت فرساکند،که انسان ها بدست خود جان عزیزشان را نشانه بروند،هیچ ازجنایت سرمایه داری وسرمایه داران نمی کاهد.حتی حیوانات که فاقد تصویرسازی انسان ازآینده تیرووتارهستند درشرایط زیستی ناهنجار نیز ممکن است دسته جمعی خودکشی کنند.این که سرمایه داری بهنگام رونق ُپزحقوق بشرودموکراسی بدهد، ودرشرایط وخامت اقتصادی آنها را صراحتا به دلیل اولویت های دیگرشان زیرپا لگدکوب کند، آیا جزجنایت سازمان یافته نامی دیگردارد؟ گزارش های متعددی ازرشد خودکشی وافسردگی وبسیاری ازناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی درخود قاره اروپا حکایت می کنند که مستقیما برخاسته از ِاعمال سیاست ریاضت اقتصادی است. برهمین اساس می توان سردمداران اقتصادی وسیاسی اتحادیه اروپا را بدلیل آنچه که دریونان ومناطق دیگرمی گذرد وبدلیل اقدام به سیاست گرسنگی دادن وزیرپاگذاشتن موازین اولیه همان حقوق بشرادعائی خود به پای میزمحاکمه کشاند.امری که البته مستلزم تغییررابطه کارگران وزحمتکشان باسرمایه ای است که چیزی جزحاصل دسترنج آنها نیست. اگرکارگران وزحمتکشان وهمه آنهائی که زیرفشارواستثمارسرمایه قراردارند به این آگاهی وعزم برسند که شیشه عمرسرمایه داری دردست آنهاست و آنچه را که خود خالق آن هستند بزیرکنترل خود دربیاورند واینکه سرمایه وسرمایه داری علیرغم ادعا وظاهرنمائی، بیشتروابسته به آنهاست تا آنها به سرمایه وسرمایه داری ،آنگاه امید جای یأس واستیصال را گرفته وخودکشی وانفعال وافسردگی جای خود را به لبخند زندگی و نیروی جمعی سرشارازامید وحرکت روبه جلو برای آفریدن جهانی بهتروانسانی تر خواهد داد.

تقی روزبه - ٢٠١٢-٠۴-١٢

*١- http://persian.euronews.com/2012/04/07/athens-funeral-for-suicide-protester/
*٢-اورو نیوز