افق روشن
www.ofros.com

هشدار اتحادیه های کارگری سوئد به اعتصاب


فرهاد شعبانی                                                                                                سه شنبه ٣ فروردین ١٣٨٩

اتحادیه کارگران تجارت و بازرگانی که ١۵٠٠٠٠ تن از کارگران فروشگاههای زنجیره ائی موادغذائی، پوشاک، عمده فروشی ها و رانندگان حمل و نقل کالا به این موسسات و کارگران انبارهای بازرگانی را سازماندهی می کند، از ساعت ١٢ نیمه شب روز پنج شنبه اول ماه آوریل، یعنی با آغاز تعطیلات عید پاک هشدار به اعتصاب داده است. هشدار این اتحادیه در مرحله اول اعتصاب ۵٢٠٧ کارگر در ٧٩ محیط کار را دربر می گیرد.

فرهاد شعبانی

در حالیکه تنها هشت روز به پایان دوره اعتبار قراردادهای دسته جمعی ٣ ساله مابین اتحادیه های کارگری سوئد و کارفرمایان باقی مانده است، مذاکرات هفت هفته ائی در باره قرار دادهای جدید به بن بست رسیده و دست بردن به سلاح اعتصاب محتمل است.
مذاکرات ائتلافی از اتحادیه های کارگری سوئد تحت عنوان "اتحادیه های صعنتی" که 3 میلیون کارگر بخش تولید را در برمی گیرد و نتیجه مذاکراتش الگوئی برای کل کارگران سوئد خواهد بود، از همان آغاز با مقاومت اتحادیه کارفرمایان روبرو شد. دو نکته مهم یکی میزان افزایش دستمزدها و دیگری تلاش کارفرمایان برای تضعیف و نادیده یکی از بندهای مهم قانون حمایت از کارگران مورد اختلاف است.
اتحادیه های کارگری میزان ٦\٢ درصد اضافه حقوق را برای سه سال آینده درخواست کرده اند، در صورتیکه کارفرمایان ٧\٠ درصد را پذیرفته اند که اتحادیه ها این میزان را نپذیرفته اند. در مورد قانون حمایت از کارگران ، کارفرمایان طی سالهای گذشته دست به چندین اقدام زده اند. یک اینکه، کارگران رسمی را وسیعا بیکار می کنند و مدتی بعد آنها را تحت عنوان کارگر قرار داد موقت به کار باز می گردانند، دوم اینکه در موارد زیادی کارگران رسمی را بیکار می کنند و بجای آنها کارگران قرارداد موقت شرکتهای پیمانکاری را بجایشان بکار می گیرند، و سوم اینکه در جریان بیکارسازیها بند مهم حمایت از کارگران یعنی "آخرین استخدامی اولین بیکار خواهد بود" را نادیده می گیرند و با دستان باز کارگران دارای سالها سابقه کار را بیکار می کنند. اتحادیه های کارگری خواهان رعایت کامل قانون حمایت از کارگران و محدود کردن دست کارفرما در بیکارسازی و استخدام کارگران خارج از چارچوب این قانون هستند.
عدم پذیرش خواست اتحادیه های کارگری باعث شد که مذاکرات به بن بست برسد و طی روزهای اخیر دو اتحادیه کارگری یعنی اتحادیه کارگران مواد غذائی و اتحادیه کارگران بخش تجارت و بازرگانی به کارفرمایان هشدار داده اند.
اتحادیه کارگران خدمات تجاری و بازرگانی که ١۵٠٠٠٠ تن از کارگران فروشگاههای زنجیره ائی موادغذائی، پوشاک، عمده فروشی ها و رانندگان حمل و نقل کالا به این موسسات و کارگران انبارهای بازرگانی را سازماندهی می کند، از ساعت ١٢ نیمه شب روز پنج شنبه اول ماه آوریل، یعنی با آغاز تعطیلات عید پاک هشدار به اعتصاب داده است. هشدار این اتحادیه در مرحله اول اعتصاب ۵٢٠٧ کارگر را در می گیرد. اتحادیه کارگران مواد غذائی نیز که ٣٠٠٠٠ تن از کارگران بخش مواد غذائی، یعنی خبازیها، کشتارگاهها، تولیدات شکلات، بیسکویت وچیپس، مشروبات الکلی و نوشابه، بستنی و ... را سازماندهی می کند، از ساعت ١٢ روز ۵ شنبه اول آوریل هشدار به محاصره و محدویت در ٣ قلمرو داده است. این هشدار فعلا ٢٠٠٠٠ تن از کارگران عضو این اتحادیه را در برمی گیرد. هشدار به محاصره و محدویت به این معنی است که از آن تاریخ ببعد انجام هرگونه اضافه کاری ممنوع است. هرگونه استخدام جدیدی نباید صورت بگیرد و افزایش بکارگیری نیروی کارکارگر پیمانکارقرارداد موقت نیز ممنوع خواهد بود.
در صورتیکه کارفرمایان به سر میز مذاکره برنگردند و خواستها را نپذیرند این هشدارها عملی خواهد شد. باتوجه به اینکه تولید در تعطیلات عید پاک برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه مهم است و بسیاری از آنها از همین آلان تولید و فروش انبوه در این ایام را برنامه ریزی کرده اند، برای اتحادیه های کارگری موقعیت بسیار مناسبی برای اعتصاب خواهد بود. به امید اینکه اتحادیه های کارگری این موقعیت را درست تشخیص داده و تنها به فشارهای محدود بسنده نکنند و برای تحقق کلیه مطالبات کارگران با تمام نیرو به میدان آیند.

فرهاد شعبانی - ٢٢-٠٣-٢٠١٠