افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگران در آفریقای جنوبی- استکهلم


شورای حمایت از ـ استکهلم                                                                                 جمعه ١٠ شهریور ١٣٩١

روز دوشنبه ٢٧ آگوستی تظاهراتی، در مقابل سفارت آفریقای جنوبی در استکهلم و در اعتراض به حملات جنایتکارانۀ پليس وحکومت آفريقاى جنوبى به کارگران اعتصابی معدن پلاتين ماريکانا و به قتل رساندن دستکم ٣۴ نفر وزخمی ودستگير نمودن صدها کارگر برگزار شد.
طرح برگزاری این تظاهرات دریکی از جلسات مشترک با چپ های سوئدی از سوی نماینده شورای استکهلم مطرح شد . دراین جلسه که برای فعالیت مشترک حول مبارزه علیه حمله به رفاه اجتماعی ووابسته کردن آن به سود سرمایه های مربوطه است وروز ١٧ سپتامبر تدارک تطاهرات بزرگی را جلوی مجلس سوئد در دستور دارد ، رفقا حکان ویوران ومهرنوش نماینده شورا بعنوان فراخوان دهنده معرفی شدند. پس از اعلام این تظاهرات احزاب وگروههای متعدد سوسیالیست وچپ از این حرکت پشتیبانی کردند. با وجودی که روز و ساعت کاری بود انسانهای به خشم آمده ازجنایات سرمایه داری خودشان را به محل تظاهرات رساندند تا بار دیگر همبستگی انترناسیونالیستی خودشان را با حمایت ازمبارزات کارگران ماریکانا نشان دهند. سخنرانان ازتشکلهای مختلف سوئدی وایرانی، مدافع جنبش کارگری از چگونگی شروع و ادامه این اعتصاب دربین کارگران ماریکانا، نقش منفی بعضی از تشکلهای اتحادیه ای در آفریقای جنوبی در رابطه با این اعتصاب، تلاش مطبوعات وابسته به سرمایه داران درمخدوش کردن واقعیت مبارزات کارگران و سعی در تطهیر چهرۀ پلیس وحکومت سخن گفتند و همچنین بر لزوم حمایت همه جانبه و فعال از کارگران اعتصابی و محکومیت این جنایت رژیم سرمایه داری تاکید کردند. شورا چه در اطلاعیه وچه درمصاحبه با رسانه های مختلف بر این واقعیت تلخ انگشت گذاشت که نفی آپارتاید تنها برای کارگران معدن ماریکانا رهایی از دست سرمایه را رقم نمی زند. چهره سرمایه داری فارغ از رنگ پوست از پشت تمام فجایع در جامعه بشری هویداست. خواسته های تظاهرات در نامه اعتراضی آمده است.
نامۀ اعتراضی که به تائید جمع شرکت کنندگان در تظاهرات رسید به وسیله نماینده شورای- استکهلم به سفارت آفریقای جنوبی تحویل داده شد در ضمن اینکه تاکید براین شد که ما برپی گیری این اعتراض و تداوم پشتیبانی مان از کارگران ماریکانا ادامه میدهیم.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها، عکسها و نوشته هائی در دفاع از کارگران ماریکانا و محکومیت حکومت آفریقای جنوبی سرود انترناسیونال را یک صدا خواندند.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد سوسیالیسم وآزادی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم (شورا)

www.shora.se
Tel: 0728379451
Mail: shoraye1@gmail.com

*******************

Protestera mot massakern i Marikana.
Stöd Sydafrikas gruvarbetare

Massakern på strejkande gruvarbetare i Sydafrika chockar omvärlden. Det mördande polisvåldet från apartheids och Sharpvilles dagar är tillbaka. Myndigheternas hyckleri och försök att skylla på arbetarna väcker avsky. Blodsbolaget Lonmin, världens tredje största platinaproducent, visar upp rovkapitalismens värsta ansikte. Medan arbetarna vid Marikanagruvan lever i armod med usla löner, eländiga boende- och sanitära förhållanden och riskfyllda arbeten gör bolaget växande miljardvinster. Begreppet ”blodsdiamanter” kan här översättas till ”blodsplatina” där blodet från mördade gruvarbetare omvandlas till växande aktievärden hos investerare på världens börser.
Vi som samlas här måndag 27 augusti vid Sydafrikas ambassad vill tala för alla dem som i avsky fördömer massmordet på arbetare i Marikanagruvan i Sydafrika, blodsbolaget Lonmin och alla dem som försöker bortförklara och skyla över det bestialiska brottet mot arbetarna. Vi kräver
• att de ansvariga inom polis, myndigheter och bolag ställs till svars, åtalas och döms,
• att företaget Lonmin omedelbart går med på samtliga krav från arbetarna, inklusive skadestånd till offrens familjer,
• att den internationella fackföreningsrörelsen i annat fall sätter Lonmins samtliga verksamheter i blockad,
• att Lonmin betraktas som ett ”skurkbolag”, ställs inför internationell domstol och dess finansiella tillgångar fryses tills rättvisa skipats.

Fördöm massmordet på Marikana arbetarna!
Solidaritet med Sydafrikas kämpande gruvarbetare!
Ställ förövarna till svars!
Allt stöd åt offren och deras familjer
Måndag 27 augusti från kl 15.30 samlas vi till protest mot gruvarbetarmorden vid Lonmins Marikanagruva i Sydafrika. Plats: Sydafrikas ambassad, Fleminggatan 20.
Kom med!
manar aktivister i nätverket Välfärd utan vinst
För info, kontakta:
Mehrnosh,Shafiee
0728379451
Håkan Blomqvist
0709 38 46 17
Göran Gustavsson
0704009033