افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک


صندوق همبستگی با کارگران                                                                                   یکشنبه ٢٩ آبان ١٣٩١

مراسم شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک در روز شنبه ١٧ نوامبر در اتحادیه نقاشان ساختمانی برگزار شد.
در ابتدا فیلم کوتاهی با زیرنویس دانمارکی در باره فعالین کارگری دستگیر شده و بخشی از فیلم " پای صحبت خانواده های جان باختگان انفجار معدن باب نیرو" که توسط بهروز خباز تهیه شده است، نمایش داده شد که مورد توجه حاضرین و سخنرانان قرار گرفت.
سپس Bo Rosschou رهبر اتحادیه نقاشان ساختمانی در استان کپنهاک سخنرانی کرد. او ضمن اینکه بی حقوقی طبقه کارگر ایران را در زمینه های مختلف برشمرد بر همبستگی کارگری پای فشرد و اعلام کرد او و اتحادیه او به صورت اختصاصی کیس شاهرخ زمانی و دیگر فعالینی که تلاش کرده اند تا اتحادیه نقاشان ساختمانی را تشکیل دهند دنبال خواهد کرد و در این مورد دست به یک کارزار خاصی خواهد زد. او از برگزارکنندگان مراسم خواست در مورد شاهرخ زمانی با اتحادیه نقاشان همکاری کنند تا کمپینی را پیش ببریم. او گفت ما حالا میتوانیم در عرصه همبستگی با کارگران ایران فعالیت خاصی را در دستور بگذاریم.
پس از او Jørgen Arbo-Bæhr از فعالین کارگری و نماینده پارلمان دانمارک از حزب Enhedslisten ( حزب سوسیالیستی چپ رادیکال) سخنرانی در همبستگی با کارگران ایران ایراد کرد. او از جمله گفت ما آگاهیم که طبقه کارگر ایران مبارزه وسیعی را در ایران پیش میبرد که بنا بر گزارشات خود رژیم جمهوری اسلامی حدود ٢٠٠٠ اعتصاب و اعتراض کارگری در سال اتفاق میافتد. ما مبارزه کارگران ایران را از طریق فعالینی که مبارزه کارگران ایران را در سطح جهان منعکس میکنند دنبال میکنیم و تلاش میکنیم تا بیشترین همبستگی را با کارگران ایران ایجاد کنیم. ما از این جمله مانیفست مارکس که میگوید کارگران جهان متحد شوید پیروی میکنیم..
Maria Sloth از طرف جبهه جوانان سوسیالیست سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود ضمن همبستگی با کارگران ایران گفت: مبارزات کارگران ایران خیلی جالب توجه است. چون در آن شرائط سرکوب و بی حقوقی این همه مبارزات و اعتصاب صورت میگیرد. من یک فعال عرصه مبارزه کارگری هستم. اینجا هم طبقه کارگر تحت فشار است و مبارزه میکند اما واقعا قابل مقایسه نیست. فعالین کارگری در ایران دائما تحت تعقیب هستند و زندان و شکنجه میشوند. ما بیشتر در رابطه با آمریکای لاتین و کارگران آنجا همبستگی میکنیم. باید در برنامه مان همبستگی با کارگران ایران را قرار دهیم.
محمود قزوینی از طرف اتحاد بین المللی حمایت از کارگران درایران سخنرانی کرد و گفت طبقه کارگر ایران علارغم محروم بودنش از حق تشکل و اعتصاب، نیروی قدرتمندی در ایران است. این را تاریخ تاکنونی مبارزه سیاسی و اجتماعی و انقلابات در ایران به ما میگوید. او ضمن اشاره به فیلم " پای صحبت خانواده های جان باخته انفجار معدن باب نیرو" اگر ایران امروز کشور آزادی بود، آن مادر آگاه و سازش ناپذیر که در این فیلم صحبت کرده است از رهبران یکی از تشکلهای کارگری و شاید هم یکی از کادرهای یک حزب واقعی سوسیالیستی کارگری بود. او مرتب این جمله را تکرار میکند که من پسرم را از دست دادم دیگر پول و این چیزها برایم مهم نیست پیش امام جمعه و نماینده مجلس و دولت و...هم نمیروم، آنها باید بیایند پیش ما. اما من میخواهم کاری کنم که دیگر برای بچه های دیگران و این نوه من دیگر این مسائل پیش نیاید. چرا ما نباید مانند کارگران لندن اتحادیه و نماینده داشته باشیم. شب همبستگی با کارگران ایران پس از سخنرانیها تا ساعت ١٢ شب ادامه پیدا کرد.

صندوق همبستگی با کارگران ایران - ١٨ نوامبر ٢٠١٢

akhbarkargari2468@gmail.com