: گزارش

گزارش کوتاهی از آزادی منصور اسالوهجدهم مرداد ماه هشتاد و پنج


سایت شورا :

منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که از تاریخ ١/١٠/١٣٨٤ با اتهامات واهی در زتدان اوین محبوس شده بود، امروز مورخه ١٧/۵ /١٣٨۵ با سپردن وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی، پس از ٧ ماه و ١٦ روز بازداشت، آزاد شد.

در ساعت ٣٠/١۵، منصور درحالی که چند قدم از درب زندان اوین دور شده بود با فریادهای : بچه ها منصور آمد، منصور، منصور... مواجه شد.

این فریادهای همکاران منصور و سایر کسانی بود که از ساعت ٣٠/ ٧ صبح امروز در مقابل دادسرا و سپس در مقابل زندان اوین برای آزادی منصور اسالو لحظه شماری میکردند. ظرف چند ثانیه منصور اسالو در آغوش گرم کسانی جا گرفت که آنجا منتظرش بودند، منصور و همکارانش اشک شوق میریختند، آنان برای اینکه همگان وی را در آغوش بگیرند به سختی از آغوش هم بیرون میامدند. بلافاصله حلقه ی گلی بر گردن منصور اسالو انداخته شد اما اشک شوق و روبوسی های مکرر پایانی نداشت.

جمعیت حاضر با وسایل نقلیه ای که از قبل در آنجا آماده بود به طرف منزل منصور اسالو روان شدند. در آنجا خبر رسید که شرکت کنندگان در کنگره ی در حال برگزاری فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، با شنیدن خبر آزادی منصور اسالو یک دقیقه سکوت کرده اند و سپس با کف زدنهای ممتد به پیشواز آزادی وی رفته اند.

این خبر حضار را چنان بوجد آورد که آنان بی اختیار از جاهای خود بلند شدند و در حالیکه اشک شوق در چشمانشان حلقه زده بود به افتخار این همبستگی بین المللی کارگری به زدن کف ممتد پرداختند.

هر لحظه تعداد هر چه بیشتری برای ملاقات منصور اسالو به منزل وی میامدند، دیگر جایی برای جمعیت نبود از اینرو عده ای خانه را ترک میکردند تا جا برای دیگران باز شود و.....................

سایت شورا

١٧/۵/١٣٨۵