: گزارش

گزارشی کوتاه از تجمع دیروز کارگران شاهو


بیست دوم مرداد ماه هشتاد و پنج


سایت شورا :

اگر تا دوشنبه هفته آینده به مشکلات کارگران شاهو رسیدگی نشود آنان جلوی استانداری کردستان دست به تجمع خواهند زد

در پی تجمع دیروز (٢١/۵/١٣٨۵ ) کارگران شاهو در کارخانه، امروز صبح( ٢٢/۵ /١٣٨۵ ) رئیس حراست اداره کار سنندج طی تماسی تلفنی کارگران شاهو را به اداره کار دعوت نمود و در آنجا از رئیس روابط کار اداره ی کار سنندج خواست تا به مشکلات آنان رسیدگی کند. در مذاکراتی که بین کارگران شاهو و رئیس روابط کار اداره ی کار سنندج انجام شد، وی به آنان اعلام کرد که حق با کارگران است و به نفع آنان رای خواهد داد.

در ادامه این مذاکرات وی طی تماس تلفنی با کارفرمای کارخانه ی شاهو به کارگران اعلام کرد طی روزهای آینده، نماینده ی کارفرما را به اداره کار دعوت خواهد نمود تا با حضور نماینده های کارگران به مشکلات آنان رسیدگی شود. کارگران شاهو اعلام کرده اند که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت آنان و نپرداختن دستمزدهایشان از سوی کارفرما، دوشنبه آینده در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواهند زد. لازم به یاد آوری است که 26 نفر از کارگران کارخانه شاهو ۵ ماه و ٤٦ نفر دیگر از آنان مدت سه ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

سایت شورا

٢٢/۵/١٣٨۵