افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات اعتراضی در پاریس


شورای همبستگی ... - پاریس                                                                                یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۷ فوریه ۲۰۱٦

گزارش تظاهرات اعتراضی در پاریس علیه رژیم ضدکارگر

و فاشیست اسلامی سرمایه همزمان با سفر روحانی در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۱٦

همزمان با سفر حسن روحانی، نماینده رژیمِ مستبد، ضد زندگی و فاشیستی اسلامی ایران به فرانسه به دعوت دولت امپریالیستی فرانسه برای انعقاد قراردادهای اقتصادی و تطهیر جنایات بیش از سه دهه رژیم فاشیستی سرمایه داری جمهوری اسلامی علیه زحمتکشان و مردم ایران، رفقای متشکل در شورای همبستگی با جنبش کارگری - پاریس، در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، همراه دیگر سازمانها و احزاب ایرانی سرنگونی طلب و اُپوزیسیون ایرانی در دو مکانِ مختلف، در تظاهراتهایی برضد رژیم جنایتکاراسلامی و شرکای فرانسوی شرکت کردند.
در روز ۲۷ ژانویه، اولین روز دیدار حسن روحانی جنایتکار، تظاهراتی در میدان جُمهوری (رِپوبلیک) پاریس برگزار شد که در آن بیش از ۲۰۰ نفر از مخالفین جمهوری اسلامی شرکت داشتند. رفقای شورای همبستگی باجنبش کارگری - پاریس، ضمن پخش اعلامیه هایی در میان مردم، به افشای ماهیت ضد کارگری و فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران پرداختند. رفقای ما، با نصب تراکتها و شعارهایی توجه مردم را بخود جلب کرده و افراد زیادی ضمن بحث و گفتگو با آنها، با کارگران و مردم زحمتکش ایران ابراز همدردی کرده و نگران شرایط اسفباری بودند که بیش از سه دهه است رژیم جنایتکار اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده است. تراکتها و شعارهای ما به زبان فرانسوی از این قرار بود:

مرگ بر جمهوری سرمایه اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کلیه زندانیان سیاسی در ایران، آزاد باید گردند

زنده باد آزادی سازمانیابی و تشکلات مستقل کارگری در ایران

در روز دوم اعتراضات، یعنی ۲۸ ژانویه که مصادف بود با دیدار روحانی از مجلس سنای فرانسه، در منطقه ای روبروی درب اصلی مجلس سنا که پلیس فرانسه برای معترضین تعیین کرده بود اجتماعی برپا شد که رفقای شورای همبستگی با جنبش کارگری - پاریس نیز در آن شرکت کردند. در مقابل سنا، پلیس پاسدار سرمایه محدویتهای زیادی را به معترضان به حضور حسن روحانی جنایتکار تحمیل کرده و حتی اجازه پخش اعلامیه را ندادند! رفقای شورا توانستند با نصب و آویزان کردن تراکتها که بر روی آنها شعارهایی به زبان فرانسوی نوشته شده بود که تحمیل استبداد عُریان توسط رژیم سرمایه اسلامی و بی حقوقی کارگران و مردم زحمتکش ایران افشا و محکوم شده بودند.

زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس