افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات ١٧ سپتامبر


شورای حمایت از ـ استکهلم                                                                             پنجشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩١

طبق آمار رسمی ٨٠ در صد مردم سوئد مخالف سودبری سرمایه،از سیستم امکانات رفاه اجتماعی هستند. روز ١٧ سپتامبر، روز اعتراض عمومی مردم سوئد بر علیه اینهجوم گسترده به رفاه اجتماعی، روز ارائه مانیفست ٨٠ درصدی ها در سوئد برعلیه وابسته کردن امکانات و رفاه اجتماعی به منافع سرمایه بود. صدها نفر از مردم استکهلم در میدان مرکزی شهر گرد آمدند وبه این تهاجم سرمایه داری به رفاه اجتماعی نه گفتند.
شورا بعنوان یکی از برگزارکنندگان تظاهرات در این متینگ بزرگ سخنرانی داشت و ضمن اشاره به عواقب این تهاجم غیر انسانی به معیشت ورفاه مردم کارگر وزحمتکش در سوئد ،مسئله کارگران مهاجر و تاثیر این تهاجم در زندگی زنان وپناهندگان و... را مطرح نمود . برپلاکارد شورا جمله نابود باد سرمایه داری و ضرورت تغییر سیستم حمل شد. تظاهر کنندگان با نمایش یک مجمع نمایندگی مردمی وخواسته های آن حرکت را پایان دادند.

اعلام یک دقیقه سکوت ... به احترام دوستی که درحال مرگ است . رفاه دارد به گور سپرده میشود . ... اگر این حضرات سرمایه دار به هنگام بیماری وپیری گذرشان به بیمه های اجتماعی بیفتد وپرسنل بخاطر فشار کار وکمبود وقت اعتنایشان نکنند ، لابد سراغ کیف های پر پولشان میروند وغمی ندارند. به همین خاطر در حمله به رفاه اجتماعی دست ودلبازند............ ازسخنان نماینده شورا در تظاهرات ١٧ سپتامبر

بخشی از اطلاعیه شورا دراین رابطه را ببینید
«نابودی جامعۀ رفاه در سوئد شتابزده پیش میرود. در یک طرف عمیقتر شدن درۀ طبقاتی، کم شدن روزافزون امکانات اجتماعی،بیکارسازی و تحمیل فقر به بخش وسیعتری از مردم چهرۀ زشتش را مینمایاند و در طرف دیگر فربه شدن هر چه بیشتر سرمایه داران. خصوصی سازیها که در واقع بخش عظیم سرمایۀ آن از جیب مالیات دهندگان تامین میشود . شرکتهای دست اندرکار یا از پرداخت مالیالت معافند ویا مقدار ناچیزی میپردازند و کل جامعۀ را مورد هجوم قرار داده اند. بیمارستانهاو مراکز نگهداری از سالخوردگان به بخش خصوصی تحویل میشود.. روزی نیست که در مطبوعات در مورد مرگ انسانها براثر کمبود امکانات در این مراکز خبری منتشر نشود. کل سیستم درمانی به ماشین سود دهی سرمایه داران تبدیل شده است. برای سود دهی بیشتر کارکنان این مراکز اخراج میشوند و آنان که باقی میمانند باید با تحمل حجم و شدت کار بیشتر مهر سکوت بر لب بزنند تا بیکار نشوند. بخش ترافیک،مدارس، کارخانه ها و در واقع کل جامعه از این هجوم در امان نمانده. بیمه های عمومی، اجتماعی تا آنجا تقلیل یافته که فقر و بی خانمانی وسعت بی سابقه ای یافته است.قشر وسیعی از کارگران خدمات خانگی پدید آمده که بخشی از آنها زنانی هستند که درآرزوی دستیافتن به زندگی انسانی تر به سوئد آمده اند و در اینجا به کارگران خانگی برای ثروتمندان تبدیل شده اند. سرمایه داران یا در بازار سیاه از آنان همچون برده سکس و کارگر خانگی استفاده میکنند و یا در بهترین شکل در بازار سفید در ازای مزدی ناچیز که به این کارگران خانگی میدهند از پرداخت بخشی از مالیات معاف میشوند. تلخی این پدیده در این است که مدت زیادی از دورانی نمیگذرد که داشتن کارگر خانگی برای کسانی که از توانائی معمول جسمی برخوردارند در سوئد ممنوع شده بود و جریانات مدافع حقوق زنان به درستی اینرا دستاوردی برای زنان میدانستند. در واقع در طول تاریخ این بیشتر زنان بوده و هستند که مورد این نوع اسثنثمار و بردگی قرار میگیرند. سیستم سرمایه داری با وقاحت و شتابزده دستاوردهائی که مردم در یک شرایط تاریخی خاص بدان دست یافته اند را به یغما میبرد. »

 

 

 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم (شورا)

١٨ سپتامبر ٢٠١٢