افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات در تورنتو در اعتراض به قتل افشین اسانلو


شورای پشتیبانی (تورنتو- کانادا)                                                                          چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹٢

بدنبال دعوت «شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران - کانادا» و همچنین با حمایت «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد تورنتو»، تظاهراتی در اعتراض به قتل افشین اسانلو در روز ٦جولای درشهر تورنتوبرگزارشد.

 

برگزاری این آکسیون اعتراضی در میدان مل لستمن مصادف شد با برگزاری بازارچه تابستانی ایرانیان که مورد توجه تعداد کثیری از مردم قرار گرفت. توزیع دهها نسخه از اطلاعیه های فارسی و انگلیسی و نیز پلاکاردها و عکس های افشین اسانلو و دیگر فعالین کارگری در بند افشاگر جنایات رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران علیه فعالین مستقل کارگری و دیگر زندانیان سیاسی در بند بود.

 

اگر چه این برنامه مشخصا در اعتراض به قتل افشین اسانلو سازمان یافته بود اما در عین حال اعتراضی بود به کلیت جمهوری اسلامی وهمه جناح هایش که برای بیش از سه دهه به سرکوب خونبار مردم زحمتکش و تحت ستم مشغولند. شعارهایی علیه اعدام و شکنجه و سرکوب مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان، و برای سرنگونی رژیم، و نیزدر حمایت از مطالبات و خواسته های آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم گویای این اعتراض همه جانبه بوند.

 

سخنرانی های متنوعی نیز در محکومیت جمهوری اسلامی و جنایاتش و در دفاع از مبارزات و مطالبات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان انجام شد. سخنرانان بترتیب عبارت بودند از: سیامک ستوده سردبیر نشریه روشنگر، آناهیتا رحمانی از طرف سازمان زنان هشت مارچ، فرید پرتوی به نمایندگی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در ایالت انتاریو با دویست هزار عضو و نیز از طرف اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران واحد تونتو، محسن رضوانی از طرف اتحاد چپ ایرانیان در امریکای شمالی، و جلال تمجیدی از فعالین مستقل کارگری در انقلاب ۵٧ و عضو شورای سراسری کارگران سازمان گسترش صنایع در آندوره.

 

این برنامه بمدت ٢ ساعت ادامه داشت.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)

shora.poshtibani@gmail.com