افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب عمومی و تظاهرات در یونان


سیمای سوسیالیسم                                                                                        شنبه ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠

برخی ممالک اروپائی در مقابل طغیان موج بحران سرمایه، نسبت به دیگر کشور های این قاره آسیب پذیر تر هستند. علت آن استخوان بندی ضعیف تر اقتصاد سرمایه داری این ممالک در قیاس با سایر جوامع قاره می باشد. یونان یکی از این کشورهاست. سرمایه اجتماعی یونان چند سال است که در کام بحران غوطه می خورد. دولت سرمایه داری این کشور در طول این مدت درنده ترین تهاجمات را علیه زندگی کارگران سازمان داده و به اجرا نهاده است اما بحران همچنان بیداد می کند و توده های کارگر مثل همان روزهای نخست آماج موج های متوالی تعرضات سرمایه هستند. یونان عملاً به حوزه سرریز بحران اقتصادی سراسری سرمایه در اروپا مبدل گردیده است. طبقه کارگر این کشور فقط فشار سرکش و کشنده تهاجم سرمایه های یونانی را تحمل نمی کنند، آنان باید حداقل معیشتی محقر خود را گام به گام در آستانه سودآوری هر چه انبوه تر سرمایه های صادر شده بانک های آلمانی و جاهای دیگر نیز قربانی سازند. اتحادیه اروپا زیر نام وام بیش از صد میلیارد سرمایه به یونان صادر کرده است. کارگران یونانی باید با کار شاق خویش و با از دست دادن هزینه سکونت وبهای دارو و پوشاک و خوراک فرزندانشان نرخ سودهای کلان این سرمایه ها را نیز تضمین نمایند. دولت یونان مثل هر دولت دیگر سرمایه داری ساز و کار تحمیل تمامی این سبعیت ها و درندگی های سرمایه جهانی بر طبقه کارگر است. تصویب و اجرای لوایحی مانند افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری باز نشستگان و دستمزد توده های کارگر و موارد دیگر، مکانیسم های دولت سرمایه برای ایفای این نقش می باشند. با تصویب لوایح ضد کارگری و اجرای روند رو به نشدید آنها، حرکات اعتراضی توده های طبقۀ کارگر علیۀ این جنایتها نیز در همه این سال ها جریان داشته است. اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی مهمترین شکل نمایش این اعتراضات بوده است.
این مبارزات ادامه دارد و روز چهارشنبه ١١ مه یکی از صحنه های خونین همین مبارزات بود. تظاهرات مورد حملۀ وحشیانۀ پلیس سرمایه قرار گرفت. بر اثر ضرب و شتم مردم معترض توسط پلیس با باطوم آن هم از لبۀ تیز فلزی آن، بیش از ١٠٠ نفر مجروح گردید. یکی از مجروحین جوان ٣٠ ساله ای بود که به حالت اغما فرو رفته است. حال دو نفر دیگر نیز بر اثر شدت جراحات بسیار وخیم است و در خطر جدی مرگ قرار دارند.
روز قبل از تظاهرات گروه های فاشیست یونان با همراهی و کمک پلیس سرمایه به خانه های اشغال شده توسط فعالین سیاسی و جمعی از مهاجرین بی مسکن، حمله کردند. روز بعد از تظاهرات، پنجشنبه ١٢ ماه مه مجداداً فاشیست ها در آتن به صورت بسیار وحشیانه ای به اماکن مسکونی توده های کارگر حمله ور شدند. آنان یک پناه جوی ٢١ ساله سریلانکایی را به قتل رساندند و ١۵ مهاجر دیگر را به شدت زخمی کردند. مهاجرین همگی در وضعیت جسمانی وخیمی به سر می برند. در جریان اقدامات جنایت کارانۀ فاشیست های نژاد پرست، پلیس دولت سرمایه داری یونان دوش به دوش آن ها به اشکال مختلف در سرکوب کارگران و توده ناراضی شرکت داشت.
در همین روز تجمعی جهت اعتراض به رفتار وحشیانۀ پلیس در مقابل دانشگاه توسط گروه های چپ سازماندهی شد که ۵٠٠٠ نفر در آن شرکت کردند. بر چرچم تجمع اعتراضی واژۀ قاتل نوشته شده بود. حملاتی توسط فاشیست ها به کمک پلیس به این تجمع صورت گرفت که با مقاومت شرکت کنندگان در این جمع روبه رو شد و منجر به عقب نشینی فاشیست ها گردید. پلیس نیز با شلیک گاز اشک آور به میان تجمع کنندگان، امکان فرار مزدوران فاشیست سرمایه را فراهم آورد.

سیمای سوسیالیسم - ماه مه ٢٠١١