افق روشن
www.ofros.com

خلاصه ای از نشست سازمان جهانی کار


سندیکای کارگران واحد                                                                                           سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹٢

بر اساس شکایات امسال تشکلات کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، کانون مدافعان حقوق کارگر ، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون های حمل و نقل، کنفدراسیون معلمان، کنفدراسیون روزنامه نگاران و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که امسال به آی ال او فرستاده شده است و درغیاب نمایندگان واقعی تشکلات کارگری ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار دیگر تشکلات بر اساس شکایات امسال تشکلات کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون های حمل و نقل، کنفدراسیون معلمان، کنفدراسیون روزنامه نگاران و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که امسال به آی ال او فرستاده شده است و درغیاب نمایندگان واقعی تشکلات کارگری ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار دیگر تشکلات کارگری جهانی هنوز در انعکاس وضعیت کارگران ایران کوشا هستند ، روز هفتم ژوئن ٢٠١٣ در شهر ژنو، کمیته آزادی تشکلات کارگری در رابطه با مقاوله نامه سی ١١١ ( تبعیض در محیط کار که ایران این مقاوله نامه را امضا کرده است )خواستار جوابگویی رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با تبعض در محیط کار شد که در سالهای قبل جز شکایت بخش کارگری است و ایران باید جوابگو باشد، در ضمیمه گزارشات قبلی آمده است که از صفحه ۴٨٠ شروع میشود.
در این بخش نماینده ایران با دادن آمار و ارقام به سبک گذشته میخواست نشان دهد که تبعیض در محیط کار کم شده است و بطور مشخص قوانینی در مجلس طرح شده که در شورای عالی در حال بررسی است.
سپس نمایندگان اتحادیه های کارگران فرانسه و کانادا با سخنرانی های خودشان این موضوع را برجسته کردند که وضعیت تبعیض در محیط کار نه تنها کم نشده است بلکه افزایش یافته و این تبعیض در رابطه با زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند می بینیم که حتی با داشتن مدارک دانشگاهی تنها زیر بیست درصد کار میکنند، اخراج آنها و حتی حقوق کمتر از مردان میباشد حتی در پرداخت حقوق- که وضعیت تبعیض زنان در بسیاری از موارد بسیار وخیم تر شده است سخن گفته شد، در دیگر بخشها از جمله قوانینی که در حال تصویب است کم کردن ساعات کار زنان و بیشتر بیکار سازی است و برجسته شدن این قوانین که از قوانین شرعیه میباشد حتی دست زنان را از داشتن بسیاری از کارها کوتاه میکند.
در انتها مسئولین بخش کارگری و کارفرمایی با پذیرفتن پیشنهاد رفتن یک هیئت عالی رتبه از سازمان جهانی کار در دستور کار قرار دادند ( نه هیئت سه جانبه که در گذشته به ایران رفته است - بلکه عالی ترین هیئتی که بتواند از زوایای تکنیکی به این مسئله بپردازد که در آن متخصصین حضور دارند ) که برای تصویب فرستاده شده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٩٢/٠٣/٣٠