افق روشن
www.ofros.com

گزارش تصویری ازمبارزات گستردۀ مردم جان به لب رسیدۀ یونان


افق روشن                                                                                                    شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

منبع تصاویر: AFP

با ادیت سایت کارگری افق روشن

www.ofros.com