خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

برده گان آزاد

مجیدارژنگ                                                                                                                           شنبه ١٠ بهمن ۱٣٨٨

برده گان آزاد

درهرسپیده ی صبح
بدنبال لقمه نانی،
به کارخانه روی می آورند
وآنگاه،
در بعد از ظهری سرد
خسته و رنجور
به قهوه خانه هاپناه می آورند
پاتوق واماند گان
و یا آنانی که وا می مانند!
گپی می زنند
استکانی چای می نوشند
سیگاری دود می کنند
و گاه،
از دوستان سرگردان در کشاکش کارخانه ها
احوالی می پرسند
ازسرتأسف،
سری تکان می دهند

وآنگاه،
درنیمه تاریک شهر
به کُنج خانه های متروک خود
می گریزند
به انتظار صبحی دیگر
اینان:
برده گان آزادند

مجید ارژنگ - زمستان ٦٢ تهران
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤