خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

زنجیریان

مجیدارژنگ                                                                                                                             شنبه ١٠ بهمن ۱٣٨٨

زنجیریان

پای کوبید
برسنِ سرمایه
و ترانه های خوش فتحِ ِ- جهان سرمایه - را
زم زمه کنید.

کارگران زنجیری شمایند
ای سلاطین سرمایه

می توانید    تمامی هستی شان را
دست خوش حرص وآز خودکنید
می توانید    شریانهای نان را
برگلوگاه شان، ببندید
می توانید    دستمزد ناچیز شان را
طعمه انباشتِ خود کنید
می توانید    زنان کارگررا
ازکاربیکار،
و آنها را تبدیل به روسپیان خیابانی شان کنید
و آنگاه بجرم فحشا سنگسارشان کنید
می توانید    مردان کارگر را
از کار بیکار
و آنگاه بجرم قاچاقچی و هر نام دیگری
به دارشان آویزید
می توانید    مدرسه ها را کوره پزخانه کنید
و کودکان را
در کوره پزخانه ها بکارشان گیرید
می توانید    خشم فرو خفته شان را
محصور در شیره کش خانه ها کنید
و به" شورآبادها " رهسپارشان کنید
می توانید    در هر اعتصابی سرکوبشان کنید
می توانید    در بندری کوچک به رگبارشان ببندید
می توانید شب وروزشان را
خاتون آباد کنید
میتوانید    تمامی رهبران شان را
در کوچه پس کوچه های شهر
شکارشان کنید
و یا در نهانخانه های پنهان "اوین"
از هستی ساقد شان کنید

کارگران در قل و زنجیر شمایند
ای سلاطین زر و زور سرمایه

بنگرید! ایستاده اند
صبورانه ایستاده اند
اما؛
همواره ایستاده اند
در"اوین"،
در "شورآباد"ها، "روسپی خانه"ها و کوره پزخانه ها
درمیانِ چرخ دنده ها
در کارخانه ها و معادن
در میان دکل های بر افراشتۀ نفت

ایستاده اند!

بنگرید؛ آن هنگام    که زنجیریان
پاره کنند زنجیر هایشان را

مجید ارژنگ - زمستان ۱٣٨٨
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤