خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

....از غزٌه تا


سعيد آوا                                                                                                                   یکشنبه ٢٦ مرداد ۱۳۹۳

از غزٌه تا....

خونين دستان
       حاکمان
          استثماريان،
از غزٌه تا به لبنان
شيلي تا به ايران
کران تا کران اين جهان
زمين هامان سوخته اند
نان و انگورمان برچيده اند
و در جام شراب نوشيده اند
نسل به نسل خون مان.

امٌا دريغا که ما
       سرگردان
خاک بر سر ريخته ايم
    و باخته ايم نسل به نسل
       همچنان همچنان.
   دريغ امٌا
       که ما
    گسسته، بي افق
    اندر پي سراب
خود باخته ايم
    بر خرافه يا رنگِ بيرق
    قوم و فرقه
    يا حتي حُباب..
آری
   بازيگر بازی
    در زمين ديگران.

از غزٌه تا به ايران
از پرو تا آن سوهای سودان
کران تا کران اين ارض و جهان
دردها مشترک
   درمان نيز بايد مُشترک
همجنس و هم سرنوشت
   پيوندها نيز بايد هم سرشت
تا که از جا برکنيم
بربريٌت را به آئين و بنيان
   نظم گردونهً استثماريان
جبر و هرج و مَرج
                 اين جهان.

سعيد آوا.... تير ۱۳۹۳
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤