خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

برای محمود صالحی


کاوه بویری                                                                                                                      یکشنبه ١٧ اردیبهشت ۱٣٩۱

برای محمود صالحی

سایه یِ حضورِ اویند
آن برگ ها
      که ورق می خورند
                سال ها بعد
و
      «تاریخ» شان می خوانند
                روی نیمکت های کلاس درس.
نامی است عام
که هم دوشِ تمامیِ نام های عام
تکرار می شود.
آن که
می ایستد
      تا زمان
در او
      لنگر بیاندازد.

کاوه بویری
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤